درمورد مسائل مربوط به بودجه و بدهی کمک بگیرید

Få hjälp med budget- och skuldfrågor - Persiska

تقریباً 400 000 سوئدی نزد اداره اجراییات Kronofogden بدهی دارند. علاوه بر اینها ، بسیاری با مشکلات مالی خود دست و پنجه نرم می کنند. گذشته از رنج شخصی ، این میزان از بدهی هر ساله برای جامعه 30 تا 50 میلیارد کرون هزینه دارد. نکته مثبت این است که کمک در دسترس است.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

در این موارد می توانید کمک بگیرید

کسانی که بدهکار هستند می توانند از مشاور بودجه بدهی کمون خود به صورت رایگان کمک بگیرند. آنها کمک می کنند تا:

  • امور مالی خود را پیگیری کنید و در مورد نحوه مدیریت و اولویت بندی بدهی ها بشما مشاوره میدهند.

  • برای درخواست پاکسازی بدهی ها skuldsanering کمک میکنند

  • حمایت های دیگر قبل ، در حین و بعد از پاکسازی بدهی بشما میدهند

  • پیشنهاداتی را برای توافقات داوطلبانه با طلبکاران ، یعنی کسانی که به آنها بدهکار هستید (اگر برنامه پاکسازی بدهی بشما تعلق نگیرد) تهیه می کنند.

  • در مورد شرایط بهتر با کسانی که به آنها بدهکار هستید بحث میکنند

دریافت کمک هزینه ای ندارد

طبق قانون ، کمون ها ملزم به ارائه مشاوره مالی به افراد بدهکار هستند. دریافت کمک هزینه ای ندارد. یک مشاور بودجه و بدهی می تواند به شما کمک کند تا امور مالی خود را کنترل کنید و می تواند مشاوره عملی به بدهکار ارائه دهد. افرادی که به پاکسازی بدهی نیاز دارند ، از جمله موارد دیگر می توانند در زمینه درخواست و همچنین تجدیدنظر در تصمیمات به آنها کمک کنند.

اطلاعات تماس با ما برای بودجه و مشاوره بدهی ب

رای تماس با مشاور محلی بودجه و بدهی می توانید با کمون خود تماس بگیرید. همچنین می توانید برای یافتن لیستی از کلیه کمونی ها و اطلاعات تماس با مشاور بودجه و م بدهی آنها ، از لینک زیر استفاده کنید.

به لیست مشاوره بودجه و بدهی براساس کمون ها مراجعه کنید

در حالی که منتظر کمک هستید

بسیاری از کمون ها صف انتظار برای ملاقات با مشاور بودجه و بدهی دارند. تا زمانی که کمک شخصی دریافت کنید ، لازم است میان پرداخت های ماهانه اولویت قرار دهید اگر نمی توانید همه آنها را پرداخت کنید. مهمترین چیزهایی که باید پرداخت کنید در وهله اول اجاره ، برق و بیمه خانه hemförsäkring است. در غیر این صورت ممکن است که شما را از خانه تان بلند کنند، برق خانه قطع شود و اگر حادثه ای برای شم اتفاق افتاد کسی نباشد که بشما کمک کند. همچنین حق عضویت در صندوق بیمه بیکاری و نیز هزینه های مراقبت های احتمالی از کودکان هم مهم است.

اگر کمک لازم را دریافت نمی کنید

اگر کمون مشاوره بودجه و بدهی ندارد و یا کمکی که حق شماست را دریافت نمی کنید ، می توانید شکایتی به بازرسی از بهداشت و مراقبت Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ارسال کنید. شکایت خود را میتوانید به روی فرم چاپی یا از طریق خدمات الکترونیکی (وبسایت) انجام دهید. شکایت شما با رسیدن به IVO به یک سند عمومی تبدیل می شود.

بیشتر بخوانید در وب سایت IVO

Få hjälp med budget- och skuldfrågor

Nästan 400 000 svenskar har skulder hos Kronofogden. Utöver dessa så kämpar många med sin ekonomi. Förutom det personliga lidandet kostar överskuldsättning samhället 30–50 miljarder kronor varje år. Det positiva är att det finns hjälp att få. 

Det här kan du få hjälp med 

Den som är skuldsatt kan få kostnadsfri hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare. De hjälper till att:   

  • Få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulderna.  

  • Ansöka om skuldsanering.  

  • Ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering. 

  • Ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar (om du inte får eller vill ha skuldsanering).  

  • Diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar.  

Det kostar inget att få hjälp 

Kommuner är enligt lag är skyldiga att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Det kostar ingenting att få hjälp. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och kan ge praktiska råd till den som är skuldsatt. Personer som har behov av skuldsanering kan bland annat få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. 

Kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning 

För att komma i kontakt med din lokala budget- och skuldrådgivning kan du kontakta din kommun. Du kan också följa länken nedan för att hitta en lista över alla kommuner och kontaktuppgifter till deras budget- och skuldrådgivning. 

Se lista över budget- och skuldrådgivning utifrån kommun  

Medan du väntar på hjälp 

Många kommuner har väntetider när det gäller att träffa en budget- och skuldrådgivare. Fram tills att du får personlig hjälp behöver du prioritera bland räkningarna om du inte kan betala alla. Det som är viktigast att betala är hyra, el och hemförsäkring i första hand. Du riskerar annars att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Även avgift till arbetslöshetskassan och eventuell barnomsorg är viktiga. 

Om du inte får den hjälp du behöver 

Om kommunen inte har budget- och skuldrådgivning eller om du inte får den hjälp du har rätt till kan du skicka in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det går att anmäla på fysisk blankett eller via e-tjänst. Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO. 

Läs mer på IVO:s webbplats

Fäll ihop

منبع: Konsumentverket