ضمانت

Garanti - Persiska

ضمانت به این معنی است که شرکت فروشنده تضمین می کند که کل محصول یا برخی از خصوصیات محصول در کل دوره گارانتی کار خواهد کرد. اما به یاد داشته باشید که شما همیشه از حفاظت قانون مصرف کننده برخوردارید. شما سه سال حق دارید که شکایت کنید ، حتی اگر مدت ضمانت کوتاه تر باشد.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

ضمانت چیست؟

ضمانت عبارت است از وعده شرکت فروشنده مبنی بر اینکه آنچه شما خریداری می کنید برای مدت زمان مشخصی کار خواهد کرد. ارائه تضمین برای یک شرکت داوطلبانه است و شرکت خود تصمیم می گیرد مقررات ضمانت چگونه باشد. برای اینکه شما به عنوان یک مصرف کننده بتوانید از ضمانت نامه استفاده کنید ، باید ثابت کنید که مشکلی در این محصول وجود دارد. شرکت مطابق با مقرراتی که در مورد ضمانت نامه اعمال می شود ، مسئول رفع ایراد است. در طول مدت ضمانت ، فرض بر این است که تمام نقص در محصول تحت پوشش گارانتی اصلی است. اصل بودن یک نقص به این معنی است که نقص از قبل هنگام خرید محصول وجود داشته است. یک ایراد حتی اگر بعداً ظاهر شود می تواند اصلی باشد. ایرادهایی که اصلی نیستند ، به عنوان مثال می توانند ایرادهایی باشند که ناشی از سهل انگاری ، استفاده غیر عادی (ایرادهای ناشی از استفاده غلط) یا تصادف است. از آنجا که این شرکت در طول دوره گارانتی بار اثبات را دارد ، ضمانت می تواند حقوق بهتری نسبت به آنچه در قانون مصرف کننده دارید به شما بدهد.

نحوه استفاده از ضمانت خود

شرکت باید اطلاعات کتبی در مورد آنچه محتوای ضمانت نامه است ، آنچه را شامل می شود ، مواردی که برای شما امکان استفاده از ضمانت نامه را دارد و حقوق شما مطابق قانون تحت تأثیر قرار نمی گیرد ، به شما ارائه دهد. اگر کالایی که گارانتی آن را دارید خراب شده یا از راه دیگری معیوب شده است ، باید با شرکتی که کالا را از آن خریداری کرده اید تماس بگیرید. در طول مدت ضمانت ، شما حق دارید همان تدابیری را که طبق قانون خرید مصرف کننده به شما تعلق می گیرد ، طلب کنید. اگر ایراد محصول شما مشمول ضمانت باشد ، باید بدون هزینه ای برای شما تعمیر شود. همچنین شما مجاز به جبران هزینه های اضافی هستید که به دلیل نقص در محصول متحمل شده اید. به عنوان مثال ، ممکن است هزینه های رفت و آمدبه شرکت وجود داشته باشد. اگر شرکتی بابت ضمانت نامه هزینه دریافت کرد ، می توانید این شرکت را به اداره کل مصرف کنندگان سوئد معرفی کنید.

شکایت در وبسایت به اداره کل مصرف کنندگان سوئد

هنگامی که ضمانت نامه اعمال نمی شود

برای اینکه شرکت از مسئولیت گارانتی رها شود ، باید ثابت کند که شما مسئول نقص محصول هستید. به عنوان مثال ، شما مسئول نقص در محصول هستید اگر - پس از دریافت محصول حادثه ای رخ داده باشد - از محصول غفلت کرده باشید یا از آن به روشی غیر عادی استفاده کرده باشید - دستورالعمل های مراقبت و خدمات را نادیده گرفته باشید . ایراد به دلیل ساییدگی و پارگی طبیعی است

تفاوت بین ضمانت garanti و حق شکایت reklamationsrنtt

ضمانت و حق شکایت دو چیز متفاوت است که گاهی اوقات با هم مخلوط می شوند. ضمانت یک عمل داوطلبانه از سوی یک شرکت است، اما شما طبق قانون خرید مصرف کننده به مدت سه سال حق دارید شکایت کتید. بنابراین حق شکایت از یک محصول معیوب مطابق قانون برای مدت سه سال وجود دارد، خواه ضمانت نامه کالای خود را داشته باشید یا نه. اگر شما ضمانتی دارید که بیشتر از سه سال است ، می توانید از محصول برای کل دوره گارانتی شکایت کنید. به عنوان مثال ، اگر دو سال ضمانت کالایی دارید و پس از آن کالای شما خراب امی شود، می توانید یک سال دیگر از محصول شکایت کنید زیرا از تاریخ خرید به مدت سه سال حق قانونی دارید که شکایت کنید.

Garanti

En garanti innebär att företaget garanterar att hela varan eller vissa egenskaper hos varan ska fungera under hela garantitiden. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare. 

Vad är garanti? 

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan. 

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de regler som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse. 

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen.

Så använder du din garanti 

Företaget ska ge dig skriftlig information om vad garantin innehåller, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas. 

Om en vara du har garanti på går sönder, eller är felaktig på något annat sätt, ska du vända dig till företaget du har köpt varan av. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt konsumentköplagen. 

Om ett fel på din vara omfattas av garantin ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

När garantin inte gäller 

För att företaget ska slippa stå för garantin måste det bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan. Du är till exempel ansvarig för fel på varan om - det har skett en olycka efter att du har fått varan - du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt - du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar - felet beror på normalt slitage. 

Skillnaden på garanti och reklamationsrätt 

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Garanti är frivilligt för ett företag att lämna men du har alltid reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i tre år. Rätten att reklamera en felaktig vara enligt lagen finns alltså i tre års tid, vare sig du har garanti på din vara eller inte. Om du har en garanti som är längre än tre år kan du reklamera varan under hela garantitiden. 

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och din vara går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till eftersom du har lagstadgad reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet.

Fäll ihop

منبع: Konsumentverket