Subscription traps – free products and sample packages

Abonnemangsfällor - gratisvaror och provpaket - Engelska

If you find yourself in a subscription without having approved an agreement, you have probably ended up in a subscription trap. If you are affected – do not pay for anything you have not ordered. Dispute any demands you receive and remember that you will not receive a record of non-payment if you can show that you disputed the incorrect demands.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

How you can end up in a subscription trap

Consumers can be tricked into subscriptions they do not want. They can cost a lot of money and be difficult to get out of. The companies that trick you into subscription traps use various methods and it is important to be careful. Here are examples of how companies trick you into a subscription:

  • Sample packages and welcome packages – A common way to trick consumers into subscriptions is offering inexpensive or free products. It may involve you getting the chance to test a product or that the first package with the product is to be free of charge. If the ad said test or sample package, but when the product is delivered it says welcome package instead, it may indicate that you have ended up in a subscription. Instead of receiving a sample package where maybe you should only pay for the postage, you may end up in a subscription that costs you money every month. Many consumers do not discover anything until invoices start showing up or when money gets withdrawn from their account.

  • Competitions and surveys – On the internet, you can be tricked into doing a marketing survey or to participate in a competition. They often use ads or posts on social media to get your attention. When you click on a link, you may be asked to answer various kinds of questions and provide your card information in exchange for receiving an inexpensive product or being able to participate in a lottery. This can lead to you becoming a subscription customer and money being withdrawn from your account.

  • Text message – You may be enticed into a subscription by answering a text message. It might look like the text message is coming from a serious company even though it is from a fake company. The text message may, for example, encourage you to click on a link to participate in a competition or it may say that you are granted a credit and that you should call a number if you have any questions. If you click on the link or call the number, there is a risk that you get stuck in a subscription.

Right of withdrawal for 14 days when you make a distance purchase

If you have ended up in a subscription that you do not want, you might be able to get out it by using your statutory right of withdrawal. The right of withdrawal applies when you have made a distance purchase, for example online or over the phone. The right of withdrawal normally lasts 14 days and applies within the entire EU. This means that you can contact the company within two weeks from when you received the product or bought the service and notify them that you have changed your mind. Do so in writing, preferably by email, and save a copy. If the company has not given you the right information about the right of withdrawal, it can be extended by up to one year.

Learn more about your right of withdrawal

You do not need to pay for anything you have not ordered

If you receive an invoice for something that you did not order, you do not need to pay. Just because a company claims that you are obliged to pay for something does not mean that you are. It is always the company that must prove that there is an agreement and what conditions you have agreed on. If you received something you did not order, you are also not obliged to pay the cost for sending the product back.

Complain to your bank if you paid by card

If you have paid by card, you can sometimes make a complaint to your bank if the company will not help you directly. This is called making a card complaint. It is important that you have first tried to resolve the problem yourself by contacting the company. Keep in mind to do so in writing so that you can prove what you have done. When you contact your bank it is important that you do so in writing. Explain the problem clearly and send copies of all documents that concern your contact with the company. Also, tell the bank that you have tried to solve the problems with the company by yourself, but have not succeeded.

Learn more about making a card complaint

Dispute an incorrect invoice

If you believe that you should not pay for a subscription, you must dispute the claim. Disputing means that you contact the company and either say that you will not pay and why, or demand the company to pay back money that has already been withdrawn. Do so in writing, preferably by email, and save a copy.

Learn more about disputing (information in Swedish)

Collection and the Swedish Enforcement Authority

You do not automatically receive a record of non-payment because you do not pay when you have received a payment reminder or an invoice from a collection company. If you believe that a claim or an invoice you have received is incorrect, you can dispute it. Disputing means that you contact the company and either say that you will not pay and why, or demand the company to pay back money that has already been withdrawn. It is important that you dispute the claim with both the company that claims there is an agreement and any collection companies. You must also answer the Swedish Enforcement Authority if the company has applied for a payment order. It is only if you do not protest when you received a payment order from the Swedish Enforcement Authority, that you are at risk of receiving a record of non-payment.

Report to the Swedish Consumer Agency if the company breaks the rules

If you think that a company is breaking the rules in the law, you can call attention to this by filing a report to the Swedish Consumer Agency. The Swedish Consumer Agency checks that companies comply with the law, and reports from consumers are an important input for the agency’s work. However, a report does not mean that your individual case will be assessed and decided.

File a complaint to the Swedish Consumer Agency

Abonnemangsfällor – gratisvaror och provpaket 

Om du har hamnat i ett abonnemang utan att du har godkänt ett avtal så har du troligtvis hamnat i en abonnemangsfälla. Om du är drabbad – betala inte för något du inte har beställt, bestrid alla krav som du får och kom ihåg att du inte får en betalningsanmärkning så länge du kan visa att du har bestridit de felaktiga kraven. 

Så kan du hamna i en abonnemangsfälla 

Det händer att konsumenter luras in i abonnemang de inte vill ha. Det kan kosta mycket pengar och vara svårt att ta sig ur. Företagen som lurar in dig i så kallade abonnemangsfällor använder sig av olika metoder och det är viktigt att vara försiktig. 

Här är exempel på hur du kan luras in i ett abonnemang: 

  • Provpaket och välkomstpaket – Ett vanligt sätt att lura in konsumenter i abonnemang är att företag erbjuder väldigt billiga eller gratis produkter. Det kan handla om att du ska få prova en produkt eller att det första paketet med produkten ska vara gratis. Om det stod provpaket i en annons men i stället står välkomstpaket när varan levereras, kan det tyda på att du har hamnat i en prenumeration. I stället för att få ett provpaket där du kanske bara skulle betala portot kan du hamna i ett abonnemang som kostar dig pengar varje månad. Många konsumenter upptäcker inget förrän det börjar komma fakturor med posten eller när pengar börjar dras från deras konto. 

  • Tävlingar och undersökningar – På internet kan du lockas av att göra en marknadsundersökning eller delta i en tävling. De finns ofta som annonser eller inlägg i sociala medier som till exempel Facebook. När du klickar på en länk kan du bli ombedd att svara på olika sorters frågor och uppge dina kortuppgifter i utbyte mot att du får en billig produkt eller får delta i en utlottning. Det kan leda till att du blir abonnemangskund och att det dras pengar från ditt konto. 

  • Sms – Du kan lockas in i ett abonnemang genom att svara på sms. Det kan se ut som sms:et kommer från ett seriöst företag trots att det är från ett blufföretag. Sms:et kan till exempel uppmana dig att klicka på en länk för att delta i en tävling eller säga att du har blivit beviljad en kredit och att du ska ringa ett nummer om du har frågor. Om du klickar på länken eller ringer numret finns risken att du fastnar i ett abonnemang. 

Ångerrätt i 14 dagar när du handlar på distans 

Om du har hamnat i ett abonnemang som du inte vill ha kan du kanske komma ur abonnemanget genom att använda din lagstadgade ångerrätt. Ångerrätten gäller när du har handlat på distans, till exempel på internet eller över telefon. Ångerrätten är normalt 14 dagar och gäller inom hela EU. 

Det betyder att du kan kontakta företaget inom två veckor från det att du fick varan eller köpte tjänsten och meddela att du ångrar dig. Gör det skriftligt, till exempel via mejl, och spara en kopia. Om bolaget inte har gett dig rätt information om ångerrätten kan den förlängas i upp till ett år. 

Till information om ångerrätt

Du behöver inte betala för något du inte beställt 

Om du får en faktura för något du inte har beställt behöver du inte betala. Bara för att ett företag påstår att du är skyldig att betala för något, betyder det inte att du är det. Det är alltid företaget som ska bevisa att det finns ett avtal mellan er och vilka villkor ni har kommit överens om vid beställningen. 

Har du fått något du inte har beställt, är du inte heller skyldig att betala kostnaden för att skicka tillbaka produkten. 

Klaga till din bank om du betalat med kort 

Om du har betalat med kort kan du ibland ställa krav mot din bank om du inte skulle få hjälp direkt av företaget. Det kallas för att du gör en kortreklamation. 

Det är viktigt att du först har försökt att lösa problemet själv genom att kontakta företaget. Tänk på att göra det skriftligt så att du kan bevisa vad du har gjort och vad du har skrivit. 

När du sedan kontaktar banken är det även här viktigt att du gör det skriftligt. Förklara problemet tydligt och skicka med kopior på alla dokument som handlar om din kontakt med företaget. Berätta även för banken att du själv har försökt att lösa problemet med företaget, men inte har lyckats. 

Läs mer om hur du gör en kortreklamation

Bestrid en felaktig faktura 

Om du anser att du inte är skyldig att betala för ett abonnemang ska du bestrida kravet. Att bestrida betyder att du kontaktar företaget och antingen berättar att du inte kommer att betala och varför, eller kräver att företaget betalar tillbaka pengar som redan har dragits. Gör detta skriftligt, till exempel via mejl, och spara en kopia. 

Läs mer om hur du bestrider en felaktig faktura

Inkasso och Kronofogden 

Du får inte automatiskt en betalningsanmärkning för att du inte betalar när du har fått en betalningspåminnelse eller ett brev från ett inkassobolag. Om du anser att ett krav eller en faktura du har fått är felaktigt kan du bestrida det. Att bestrida betyder att du kontaktar företaget och antingen berättar att du inte kommer att betala och varför, eller kräver att företaget betalar tillbaka pengar som redan har dragits. 

Det är viktigt att du bestrider kravet mot både företaget du har avtal med och eventuella inkassobolag. Du ska även svara Kronofogden om företaget har ansökt om ett betalningsföreläggande. Det är först om du inte protesterar när du har fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden, som du riskerar att få en betalningsanmärkning. 

Anmäl till Konsumentverket om företaget bryter mot reglerna 

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs. 

Gör en webbanmälan till Konsumentverket

Fäll ihop

Source: ECC SverigeExtern länkKonsumentverket

Proofread: 14 February 2022