Renting housing as a sublet

Hyra bostad i andra hand - Engelska

If you rent a single-family house, a co-op apartment, owner-occupied apartment from another private person, or a single room in the home of someone, the Private Subletting Act is applicable. The person you rent from is termed your landlord.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Have you instead rent a rental apartment?

If you have rent a rental apartment from an other private person different rules apply.

Then read Subletting an apartment

Important to know 

 • You can never insist on an extension of the rental contract unless the landlord agreeing to it.  

 • You are responsible for looking after the rented home. If you have caused damage to the rented property, the landlord can require you to pay compensation.  

 • The amount of rent charged must be reasonable.  

Notice of moving out 

The general rule is that a landlord party must give the tenant three months’ notice in advance of their intention to terminate the tenancy. This means that if the landlord wants you to move out by the end of June, the landlord must inform you of the intended termination of the tenancy by the end of March. 

If you decide to terminate the tenancy and move out, you have an obligation to give one month’s advance notice. The end of the notice period is at the end of the month that is at least one month after the notice is given. Examples of a notice period 

 • The landlord gives notice on 12 August of the intent to terminate the tenancy. The tenancy then terminates on 30 November. 

 • The tenant gives notice on 12 August of the intention to terminate the tenancy. The tenancy then terminates on 30 September. 

You cannot insist that the lease agreement be extended 

You do not have the right to have your lease agreement extended against the landlord’s wishes if you rent a property from another private person, regardless of how long you have lived there. If the landlord gives notice of intent to terminate the tenancy, you are under an obligation to move out at the end of the notice period. 

Reasonable and fair rental rate 

The Private Subletting Act regulates what a reasonable and fair rent is for a co-op apartment, single-family house, owner-occupied apartment, or a single room.

For example, when it comes to co-op apartments, the rent may not exceed the total of the landlord’s cost of capital and operating costs. 

The cost of capital is the annual rate of return on the market value of the property, usually 4%. This interest rate applies whether or not there is a mortgage on the property. 

Operating costs include, for example: 

 • fees to the co-op association 

 • electricity 

 • heating 

 • broadband (or other ISP service)

 • wear and tear of furniture or fixtures. 

If the apartment is rented furnished, the rental rate may be increased slightly to compensate for wear and tear of the furniture. Exactly how much is not specified in the statute. 

If you think that the rent is unreasonably excessive, you can appeal to a regional Rent and Tenancies Tribunal to have the matter adjudicated. If the regional Rent and Tenancies Tribunal finds that the rental rate is unreasonably excessive, you will receive a lower rental rate from the date of the decision. You cannot ask for a repayment of previous rent paid. 

Example of a reasonable and fair rental rate 

Let’s think of 4% as a reasonable and fair level of rent. If the co-op apartment has a market value of SEK 3 million with a monthly homeowners fee of SEK 3,000 and costs for electricity consumption, TV license and ISP amounting to SEK 1,500 per month, the monthly rent could be SEK 14,500 (SEK 3 million x 0.04 divided by 12 months + 3,000 + 1,500 = 14,500). 

Normal wear and tear 

It is important that you take good care of your apartment. If you have caused damage or the apartment has suffered abnormal wear and tear, you will be responsible for paying compensation for this. This means that the landlord can require you to restore the apartment or compensate for the damage. 

What is regarded as normal wear and tear must always be assessed on a case-by-case basis. Factors to take into account include how long you have lived in the apartment and the extent of the damage. 

Disputes with a landlord 

If you have a dispute with your landlord, there are different ways to resolve it by bringing the matter to a third party. 

Regional Rent and Tenancies Tribunals 

The regional Rent and Tenancies Tribunals examine disputes such as unreasonable/excessive rent, or disputes about the permission to sublet an apartment, for example. 

Further information on the regional Rent and Tenancies Tribunals website (In Swedish)

The local District Court 

If you have a dispute that cannot be settled with the landlord, you can resort to the courts, starting by filing a lawsuit at the local district court. 

Further information about settling a dispute in court

Hyra bostad i andra hand 

Om du hyr en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller ett rum av en annan privatperson gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Personen du hyr bostaden av är din hyresvärd. 

Tänk på det här 

 • Du kan aldrig kräva att få hyresavtalet förlängt om inte hyresvärden går med på det.  

 • Du måste ta hand om lägenheten. Om du orsakat skador i lägenheten kan hyresvärden kräva ersättning från dig.  

 • Hyran måste vara skälig.  

Uppsägningstid 

Huvudregeln är att uppsägningstiden är tre månader. Det betyder att om hyresvärden vill att du flyttar ut sista juni måste hyresvärden informera dig om uppsägningen senast sista mars. Om du väljer att säga upp lägenheten och flytta ut har du en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller från det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. 

Exempel på uppsägningstid 

 • Hyresvärden säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 november. 

 • Hyresgästen säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 september. 

Du kan inte kräva att få kontraktet förlängt

Du har inte rätt att mot hyresvärdens vilja få kontraktet förlängt om du hyr en bostad av en annan privatperson, oavsett hur länge du bott där. Säger hyresvärden upp avtalet är du skyldig att flytta vid uppsägningstidens slut. 

Skälig hyra 

I Lag för privatuthyrning av annan bostad regleras skälig hyra för bostadsrätt, egen villa, ägarlägenhet eller rum.

Till exempel när det gäller bostadsrätter får hyran inte överstiga summan av hyresvärdens så kallade kapital- och driftskostnader.

Kapitalkostnaden är den årliga avkastningsräntan på bostadens marknadsvärde, och brukar vara 4 procent. Räntan gäller oavsett om det finns lån på bostaden eller inte.

Med driftskostnader menas till exempel:

 • avgift till bostadsrättsförening

 • el

 • värme

 • bredband

 • slitage av möbler.

Om lägenheten hyrs ut möblerad kan hyran höjas något som ersättning för möbelslitage. Exakt hur mycket finns inga regler kring.

Om du tycker att hyran är oskäligt hög kan du ha möjlighet att vända dig till Hyresnämnden för att få frågan prövad. Om Hyresnämnden anser att hyran är oskälig ska du från och med beslutsdatumet få en lägre hyra. Du kan inte kräva återbetalning av tidigare hyror.

Exempel på skälig hyra 

Vi tänker oss att 4 procent är en skälig räntenivå. Om bostadsrätten är värd 3 miljoner med en månadsavgift på 3 000 kronor och kostnader för el, tv och internet på 1500 kronor i månaden kan månadshyran bli 14 500 kronor (3 miljoner x 0,04 delat på 12 månader + 3000+1500 = 14 500). 

Normalt slitage 

Det är viktigt att du tar hand om lägenheten på ett bra sätt. Om du orsakat skador eller lägenheten har ett onormalt slitage är det du som får stå för det. Uthyraren kan alltså kräva att du återställer lägenheten eller ersätter skadorna. 

Vad som räknas som ett normalt slitage måste alltid bedömas från fall till fall. Saker att ta hänsyn till i bedömningen är bland annat hur länge du bott i lägenheten och omfattningen av skadorna. 

Tvist med hyresvärden 

Om du har en tvist med hyresvärden finns det olika vägar för att få den prövad. 

Hyresnämnden 

Hyresnämnden kan pröva tvister som handlar om exempelvis oskälig hyra och tvister om tillstånd att hyra ut en lägenhet i andra hand. 

Läs mer på Hyresnämndens webbplats 

Tingsrätten 

Om du har en tvist som inte Hyresvärden kan pröva får du vända dit till domstol (i första hand tingsrätten). 

Läs mer om tvistlösning i domstol

Fäll ihop

Source: Konsumentverket

Proofread: 27 February 2023