Problems with your rental car

Problem med hyrbilen - Engelska

Many of the complaints concerning rental cars involve consumers receiving payment demands afterwards or that the car hire company wants consumers to pay compensation for damages to the car.

Cooperation: This page is part of the European Union's Consumer Program (2014-2020).

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Damage to the car when it is returned

If the car has damage when you return it, you may be obliged to pay for the costs. In Sweden, an excess reduction is usually included, which is a protection that reduces the amount you have to pay if you damage the car.

When can the car hire company demand money from you?

The car hire company may not demand compensation from you if you can show that were were careful with the car. This was established in a judgment by the Patent and Market Court of Appeal in 2019. The judgment means that the car hire company may not use a contractual term that unilaterally places the liability with you as the person hiring the car if it is damaged or stolen. For example, if you can show that the damage was due to an accident or vandalism, you can accordingly avoid liability.

What counts as “normal wear and tear”?

A common conflict that can arise between you and the car hire operator concerns what counts as normal wear and tear and what damage you can be held accountable for. Occasional stone chips on the body, small paint scrapes or polishable scratches are examples of what is usually counted as normal wear and tear.

You do not recognise the damage the car hire company describes

The car hire company has a responsibility to inspect the car when it is returned and you can ask for a receipt that the condition is the same as when you collected it. Problems most often arise when you have returned the care outside the car hire company’s opening hours and cannot prove when the damages arose.

Demand that the car hire company prove that you caused the damage

Demand evidence that the damage did not arise after the return, such as photographs and records, and any receipts for their cost to repair the damage. If you do not agree with the payment demand, you can dispute it (protest against it).

If the company sends you reminder fees and collection demands, you would need to pay them if you were to lose a potential examination in court.

If the car hire company charges money to your card

A car hire company does not have the right to charge money to your card or deduct from a possible deposit for alleged damage without you being given the opportunity to dispute the claims. If this happens anyway, you can file complaint with the car hire company and demand to see evidence of the alleged damage.

Your bank can in some cases be of assistance with card complaints. This is a way for you to get money back. Contact your bank to ask if it is possible to file a card complaint.

The car hire company demands more money afterwards

The car hire company may be entitled to demand extra money from you afterwards for fuel and unpaid fines, for example. If the rental car is not returned fully refuelled, even though this is in the rental terms, the car hire company can charge you for a full tank afterwards. The same thing applies to different kinds of fines and for damage that arose during the rental period, where you as the person hiring the car are considered responsible for the damages.

If you broke the speed limit driving the car, the fine is first sent to the car hire company, which in turn sends it to you. The principle is the same for road charges, parking fees and toll charges.

Problem med hyrbilen 

Många av klagomålen som gäller hyrbilar handlar om att konsumenter får betalningskrav i efterhand eller att uthyraren vill att konsumenter ersätter skador som har uppstått på bilen. 

Skador på bilen när den lämnas tillbaka 

Om bilen har skador när du lämnar tillbaka den kan du bli skyldig att betala för kostnaderna. I Sverige brukar en självriskreducering ingå, det är ett skydd som minskar det belopp du måste betala om du skadar bilen. 

När kan hyrbilsfirman kräva dig på pengar? 

Uthyraren får inte kräva ersättning från dig om du kan visa att du har varit aktsam med bilen. Det har Patent- och marknadsöverdomstolen slagit fast i en dom 2019. Domen innebär att biluthyraren inte får använda sig av ett avtalsvillkor som ensidigt lägger ansvaret på dig som hyr bilen om den skadas eller blir stulen. Kan du exempelvis visa att skadan beror på en olyckshändelse eller skadegörelse kan du alltså undgå ansvar. 

Vad räknas som “normalt slitage”? 

En vanlig konflikt som kan uppstå mellan dig och uthyraren gäller vad som räknas som normalt slitage och vilka skador som du kan ställas till svars för. Enstaka stenskott på kaross, små lackskav eller poleringsbara repor är exempel på sådant som brukar räknas som normalt slitage. 

Du känner inte igen skadan uthyraren beskriver 

Uthyraren har ett ansvar att undersöka bilen när den återlämnas och du kan be om ett kvitto på att skicket är detsamma som när du hämtade den. Oftast uppstår problem när du lämnat bilen utanför biluthyrningens öppettider och inte kan bevisa när skadorna uppstått. 

Ställ krav på att uthyraren bevisar att du har orsakat skadan 

Efterfråga bevis på att skadan inte har uppkommit efter återlämnandet, till exempel foton och protokoll, samt eventuella kvitton för deras kostnad att åtgärda skadan. Om du inte håller med om betalningskravet får du bestrida (protestera mot) det. 

Om företaget skickar dig påminnelseavgifter och inkassokrav så behöver du betala dessa ifall du skulle få fel vid en eventuell prövning i domstol. 

Om biluthyraren drar pengar från ditt kort 

En biluthyrare har inte rätt att dra pengar från ditt kort eller en eventuell deposition för påstådda skador, utan att du getts möjlighet att bestrida kraven. Om detta ändå sker kan du klaga till uthyraren och begära att få se bevis på den påstådda skadan. 

Din bank kan i vissa fall vara behjälpliga med en kortreklamation. Det är ett sätt för dig att få tillbaka pengarna. Kontakta din bank för att fråga om det är möjligt att göra en kortreklamation. 

Uthyraren kräver mer betalt i efterhand 

Biluthyraren kan ha rätt att kräva extra pengar av dig i efterhand för till exempel bränsle och obetalda böter. Om hyrbilen inte lämnas tillbaka fulltankad, fastän det står i hyresvillkoren, så kan uthyraren debitera dig för en full tank i efterhand. Samma sak gäller vid olika former av böter och för skador som uppkommit under hyresperioden där du som hyrestagare anses vara ansvarig för skadorna. 

Om du har kört för fort med bilen skickas boten först till biluthyraren, som i sin tur skickar den till dig. Principen är densamma för vägavgifter, parkeringsavgifter och tullavgifter.

Fäll ihop

This page was funded by the European Union's Consumer Programme (2014-2020). ECC Sweden is a part of the European Consumer Centres Network, but also a part of the Swedish Consumer Agency’s information service Hello Consumer. At ECC Sweden, consumers who made cross-border purchases within the EU, Iceland, Norway or the UK can get free help and advice from our legal advisers.

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe website