Buying a car from a car dealer

Köpa bil av bilhandlare - Engelska

You are always protected by the Consumer Sales Act when you buy a car from a car dealer. But there is a lot to think about for the purchase to be as good as possible, such as warranties, environmental impact and financing of the car purchase.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

You are protected by the Consumer Sales Act

When you buy a car from a car dealer, you are protected by the Consumer Sales Act. This law is compulsory, which means that the car dealer may not give you worse terms and conditions than the law states. According to the Consumer Sales Act, you are always entitled to file complaint on a defect for three years. This applies even if you have bought a used or very inexpensive car from a car dealer.

Warranties that come with the car

It is always optional for a company to provide a warranty on a car. A warranty means that the seller is responsible for the functioning of the car or a certain characteristic in the car for a certain period of time. When you have a warranty, the seller has the burden of proof, not you. If there is a fault on the car during the warranty period, the seller must prove that the fault is not covered by the warranty. But remember that you always have a three-year guarantee on the car regardless of what warranties you have.

Make sure that you know what the warranties are and what applies so that you can use them. Special requirements can be placed on you as the car owner for a warranty to apply. A new car warranty may, for example, require that you turn the car in for service at certain intervals and that you have the car serviced at a workshop that meets the requirements on professional work.

Research the market

There is a lot of information on cars on the Internet that can help you in choosing a car. Reading reviews and tests increases the chance that you find a car that will suit you and your wallet. It may also be a good idea to check the car dealer. Search on the Internet and read reviews of the car dealer from other consumers. You can also search in the Swedish Consumer Agency’s register to see if a company has had reports against it from consumers. Search directly in the Swedish Consumer Agency’s register (information in Swedish)

Financing of your car purchase

You might need to borrow money to be able to buy a car. Make sure you can afford the repayments and the interest. If you do not take care of the payments, the lender may be entitled to take the car. You can borrow up to 80 per cent of the price of the car, and the remaining 20 per cent is your own down payment. You can pay for it in cash or by turning in a trade-in car. You can read more about car loans on the Swedish Consumers’ Banking and Finance Bureau website (information in Swedish)

Trade-in car

When you buy a car from a car dealer, you can turn in a trade-in car to the seller as part of the payment. Even if the trade-in car is a part of the payment, it is important to remember that you are selling a car to the car dealer and that it becomes its own agreement between you. It is your responsibility to ensure that the trade-in car is in the condition you agreed on and that it does not have any faults that you are aware of and have not told the seller. It is the Sale of Goods Act, not the Consumer Sales Act, that regulates what applies when you sell your car to a car dealer.

Product declaration for a used car

Ask to receive a product declaration when you buy a used car from a car dealer. Read through it carefully. The product declaration contains information about the car so that you will easily get a picture of what condition the car is in. Make sure that both you and the car dealer sign a copy of the product declaration if you decide to buy the car.

Insurance

All cars in Sweden have to be insured. A vehicle-damage guarantee that usually applies for three years most often comes with newly manufactured cars. The vehicle-damage guarantee corresponds to vehicle-damage insurance. If the car has a vehicle-damage guarantee, you do not need to take out vehicle-damage insurance during that time. The vehicle-damage guarantee accompanies the car so if you buy a used car that still has a vehicle-damage guarantee, you do not need to take out vehicle-damage insurance for the guarantee period. Read more about car insurance and what insurance you need on the Swedish Consumer’s Insurance Bureau website (information in Swedish)

Advantage of buying from an industry affiliated car dealer

When you buy a car, it may be an extra security to buy from a car dealer that is a member of the Swedish Association for Motor Retail Trade and Repairs (MRF). If you end up in a dispute with a car dealer, you can take the dispute to the Swedish National Board for Consumer Disputes (ARN). ARN provides a recommendation on how the dispute should be resolved. A car dealer that is a member of MRF has pledged to follow ARN’s recommendations. The Swedish Consumer Agency and MRF have an industry agreement called MRF’s Delivery Terms for Passenger Cars. The agreement clarifies what applies between you as a consumer and the car dealer. This may involve, for example, delivery terms, complaints and sanctions in the event of faults. All of MRF’s member companies have committed to follow the guidelines in the agreement.

Always write an agreement with the car dealer

Make sure that everything you and the car dealer have agreed on is in a purchase contract. This may involve the delivery date, warranties and what accessories are to be included in the purchase. Also make sure that everything that the seller promised you orally is confirmed in writing. The car dealer is bound by everything that has been promised before the purchase unless it was changed before the purchase, such as in the agreement between you. This may involve information provided to you directly, but also in marketing or locations, such as the car’s windscreen.

Cancelling the car purchase

You always have the right to cancel a car before it has been delivered to you. The car dealer cannot demand that you go through with the purchase and pay for the product. However, the company has the right to demand compensation from you if they have had costs in connection with the order.

Du är skyddad av konsumentköplagen 

När du köper en bil av en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen. Lagen är tvingande vilket betyder att bilhandlaren inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Enligt konsumentköplagen har du till exempel alltid rätt att reklamera ett fel i tre år. Det gäller även om du har en köpt en begagnad eller väldigt billig bil av en bilhandlare. 

Garantier som följer med bilen 

Det är alltid frivilligt för ett företag att lämna garanti på en bil. En garanti innebär att säljaren ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap i bilen under en viss tid. När du har en garanti så har säljaren bevisbördan, inte du. Om det blir fel på bilen under garantitiden måste säljaren bevisa att felet inte omfattas av garantin. Men kom ihåg att du alltid har tre års reklamationsrätt på bilen oavsett vilka garantier du har. 

Se till att du vet vilka garantierna är och vad som gäller för att du ska kunna använda dem. Det kan ställas speciella krav på dig som bilägare för att en garanti ska gälla. En nybilsgaranti kan till exempel kräva att du lämnar in bilen på service med vissa intervall och att du servar bilen på en verkstad som lever upp till kraven på fackmässighet. 

Undersök marknaden 

Det finns mängder med information om bilar på internet som kan hjälpa dig när du ska välja bil. Läs recensioner och tester så ökar chansen att du hittar en bil som passar dig och din plånbok. Det kan även vara en bra idé att kolla upp bilhandlaren. Sök på internet och läs recensioner från andra konsumenter om bilhandlaren. Du kan även söka i Konsumentverkets diarium för att se om ett företag har fått anmälningar mot sig från konsumenter. 

Sök direkt i Konsumentverkets diarium 

Finansiering av ditt bilköp 

För att kunna köpa en bil behöver du kanske låna pengar. Se till att du har råd med både avbetalningarna och räntan. Om du inte sköter betalningarna kan långivaren ha rätt att ta bilen. Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris, resterande 20 procent är din egen insats. Den kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil. 

Du kan läsa mer om billån på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats 

Inbytesbil 

När du köper en bil av en bilhandlare kan du lämna en inbytesbil till säljaren som en del av betalningen. Även om inbytesbilen är en del av betalningen så är det viktigt att komma ihåg att du säljer en bil till bilhandlaren och att det blir ett eget avtal mellan er. 

Det är ditt ansvar att inbytesbilen har det skick som ni har kommit överens om och att den inte har några fel som du känner till och inte har berättat för säljaren. 

Det är köplagen, inte konsumentköplagen, som reglerar vad som gäller när du säljer din bil till en bilhandlare. 

Varudeklaration för begagnad bil 

Be att få en varudeklaration när du köper en begagnad bil av en bilhandlare. Läs igenom den noga. Varudeklarationen innehåller information om bilen så att du enkelt ska få en bild av vilket skick bilen är i. 

Se till att både du och bilhandlaren skriver under ett exemplar av varudeklarationen om du bestämmer dig för att köpa bilen. 

Försäkring 

Alla bilar i Sverige måste vara försäkrade. Med nyproducerade bilar följer det oftast med en vagnskadegaranti som i vanligaste fall gäller i tre år. Vagnskadegarantin motsvarar vagnskadeförsäkringen. Om bilen har en vagnskadegaranti behöver du inte teckna en vagnskadeförsäkring under den tiden. 

Vagnskadegarantin följer med bilen så om du köper en begagnad bil som har kvar en vagnskadegaranti behöver du inte teckna en vagnskadeförsäkring för garantitiden. 

Läs mer om bilförsäkringar och vilka försäkringar du behöver på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats 

Fördel att köpa av branschansluten bilhandlare 

När du köper en bil kan det vara en extra trygghet att köpa av en bilhandlare som är medlem i Motorbranschens Riksförbund, MRF. Om du hamnar i en tvist med en bilhandlare kan du ta tvisten vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN ger en rekommendation till hur tvisten ska lösas. En bilhandlare som är medlem i MRF har förbundit sig att följa ARN:s rekommendationer. 

Konsumentverket och MRF har en branschöverenskommelse som heter MRF:s leveransvillkor personbilar. Överenskommelsen förtydligar vad som gäller mellan dig som konsument och bilhandlaren. Det kan till exempel handla om leveransvillkor, reklamationer och påföljder vid fel. Alla MRF:s medlemsföretag har åtagit sig att följa riktlinjerna i överenskommelsen. 

Skriv alltid avtal med bilhandlaren 

Se till att allt du och bilhandlaren har kommit överens om finns i ett köpekontrakt. Det kan handla om leveransdatum, garantier och vilka tillbehör som ska ingå i köpet. Se även till att allt som säljaren lovat dig muntligen bekräftas skriftligt.  

Bilhandlaren är bunden av allt som har utlovats innan köpet om det inte har ändrats innan köpet, till exempel i avtalet mellan er. Det kan handla om information som lämnats till dig direkt men även i marknadsföring eller på ställen som bilens framruta. 

Avbeställa bilköpet 

Du har alltid rätt att avbeställa en bil innan den har levererats till dig. Bilhandlaren kan inte kräva att du ska genomföra köpet och betala för varan. Företaget har däremot rätt att kräva ersättning av dig om de har haft kostnader i samband med beställningen.

Fäll ihop

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe website