Airline strike

Flygstrejk - Engelska

If your air travel is cancelled due to a strike, you have the right to rebook your ticket or get your money back. You may also have the right to financial compensation according to EU legislation.

Cooperation: This page is part of the European Union's Consumer Program (2014-2020).

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Your rights when the flight is cancelled due to a strike

You have the same rights when your air travel is cancelled due to a strike as when it is cancelled for other reasons. If you are affected by a flight that is cancelled due to a strike, you always have the right to rebook your ticket or get a refund for the ticket. It is you who chooses which option best suits you. Contact the airline to rebook or get your money back.

Read more about your rights in the event of a cancelled flight

When air travel is cancelled, you also have a right to financial compensation according to the EU’s common legislation. But if the strike is deemed to be an extraordinary circumstance, you do not have the right to financial compensation under the EU rules.

You also have a right to assistance from the airline with, for example, food and lodging if the strike means that you are stuck at the destination.

If the air travel is a part of a travel package, it is the travel organiser that is responsible for arranging a suitable replacement alternative, such as a flight with another airline.

Is a strike an extraordinary circumstance?

Sometimes, air travel is cancelled due to a extraordinary circumstance. Examples of circumstances that may be extraordinary are political instability, weather conditions that make it impossible to fly, security risks or unforeseen deficiencies in flight safety.

No straight answer can be given whether a strike is an extraordinaryevent. The assessment of what is extraordinary is always made case by case. This means that there are no set situations that are extraordinary. There are strikes that have been deemed to be extraordinary, but there are also examples of the opposite.

It is the airline that makes the initial assessment of whether the strike behind the flight cancellation is an extraordinary circumstance. If they believe that it is, they will not pay you financial compensation. If you do not agree with the airline, you can take the matter further to a dispute resolution body to get an impartial assessment. In Sweden, the National Board for Consumer Disputes (ARN) is the dispute resolution body you can contact. If the strike has taken place in a different country, you must contact that country’s dispute resolution body. Their assessment is not binding, but many companies choose to follow the recommendations.

If the airline does not follow the dispute resolution body’s recommendation, you can turn to a court. It is only a court that can make a legally binding decision on whether a strike is an extraordinary circumstance or not.

Flygstrejk

Om din flygresa ställs in på grund av strejk så har du rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka. Du kan också ha rätt till ekonomisk kompensation enligt EU-lagstiftningen. 

Dina rättigheter när flyget ställt in på grund av strejk 

Du har samma rättigheter när din flygresa ställs in på grund av strejk som när den ställs in av andra skäl. Du som drabbas av en inställd flygning på grund av strejk har alltid rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka för biljetten. Det är du som väljer vilket alternativ som passar dig bäst. Ta kontakt med flygbolaget för att göra en ombokning eller få pengarna tillbaka. 

Läs mer om dina rättigheter vid inställt flyg 

När en flygresa ställs in har du också rätt till ekonomisk ersättning enligt EU:s gemensamma lagstiftning. Men om strejken bedöms vara en så kallad extraordinär omständighet så har du inte rätt att få ekonomisk kompensation enligt EU:s regler.  

Du har även rätt till assistans av flygbolaget med till exempel mat och boende om strejken gör att du blir fast på resmålet. 

Om flygresan är en del av en paketresa är det paketresearrangören som ansvarar för att ordna ett lämpligt ersättningsalternativ, till exempel ett flyg med ett annat bolag. 

Är en strejk en extraordinär omständighet? 

Ibland ställs flygresor in på grund av en så kallad extraordinär omständighet. Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker eller oförutsedda brister i flygsäkerheten. 

Det går att inte att ge ett rakt svar på om strejk är en extraordinär händelse. Bedömningen om vad som är extraordinärt görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som är extraordinära. Det finns strejker som har bedömts vara extraordinära men det finns även exempel på det motsatta. 

Det är flygbolaget som gör första bedömningen av om strejken som ligger bakom den inställda flygningen är en extraordinär omständighet. Om de anser att det är det betalar de inte ekonomisk kompensation till dig. Är du inte överens med flygbolaget kan du driva ärendet vidare till ett tvistlösningsorgan för att få en opartisk bedömning. I Sverige är Allmänna reklamationsnämnden, ARN, tvistlösningsorganet du kan vända dig till. Om strejken har skett i ett annat land ska du vända dig till det landets tvistlösningsorgan. Deras bedömning är inte bindande men många företag väljer att följa rekommendationerna. 

Om flygbolaget inte följer tvistlösningsorganets rekommendation får du vända dig till domstol. Det är bara en domstol som kan ta ett juridiskt bindande beslut på om en strejk är en extraordinär omständighet eller inte. 

Fäll ihop

Source: ECC SverigeExtern länkKonsumentverket

Proofread: 1 February 2022

This page was funded by the European Union's Consumer Programme (2014-2020). ECC Sweden is a part of the European Consumer Centres Network, but also a part of the Swedish Consumer Agency’s information service Hello Consumer. At ECC Sweden, consumers who made cross-border purchases within the EU, Iceland, Norway or the UK can get free help and advice from our legal advisers.