Vaš let kasni

Försenat flyg - Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Ukoliko vaš let kasni, možete ostvariti pravo na naknadu na teret aviokompanije. Na ovoj stranici naći ćete informacije o visini naknade koju možete potraživati i šta vam je dalje činiti ukoliko aviokompanija vašem zahtjevu ne udovolji.

Ovaj tekst je preveden sa švedskog jezika. Tekst i izgled stranice mogu izgledati drugačije u odnosu na original Proizvodi na .

Proračunajte iznos vašeg potraživanja i podnesite zahtjev aviokompaniji

Uz pomoć naše besplatne alatke Flygkalkylatorn (Zračni kalkulator) unesite podatke o vašem zračnom putovanju, da biste dobili informaciju o vašim pravima. Pored ostalog, saznaćete i visinu naknade koja vam pripada. Zračni kalkulator vas vodi dalje na web stranicu aktuelne aviokompanije, tako da vaš zahtjev možete poslati putem web portala.

Idite na Flygkalkylatorn

Zračni kalkulator postoji na švedskom i engleskom jeziku.

Ukoliko vaše zahtjeve niste u mogućnosti dostaviti putem web portala aviokompanije, možete koristiti EU obrazac za reklamacije, koji ćete aviokompaniji poslati elektronskom poštom ili pismom. Ovaj obrazac postoji na švedskom i engleskom jeziku.

Obrazac na švedskom


Obrazac na engleskom


Obrazac na engleskom koristite kada se ne radi o švedskoj kompaniji ili kada se događaj odigrao van Švedske. Sačuvajte kopiju obrasca koji šaljete aviokompaniji. Ukoliko tražite naknadu troškova, važno ja da priložite pismene dokaze, na primjer, račune, kojima potvrđujete aktuelne troškove.

Sačekajte odgovor aviokompanije

Nakon što ste aviokompaniji dostavili vašu reklamaciju, trebate sačekati njihov odgovor. Na odgovor se obično čeka nekoliko sedmica, ali ako odgovor niste dobili ni nakon šest mjeseci, možete preduzeti sljedeći korak.

Specijalna pravila za kašnjenje letova unutar EU

U EU postoje specijalna pravila za letove, na osnovu kojih možete dobiti pomoć za slučaj kašnjenja ili otkazivanja leta. Također možete ostvariti pravo i na paušalni iznos u eurima.

EU pravila se primjenjuju u sljedećim slučajevima:

 • kada letite s nekog aerodroma unutar EU.

 • kada letite s nekog aerodroma izvan EU na aerodrom unutar EU, aviokompanijom registriranom u EU.

Ova pravila odnose se i na Norvešku, Island i Švicarsku, jednako kao i na sve države članice EU.

Ukoliko se na vaš let ne primjenjuju EU pravila, nemate pravo na naknadu u vidu paušalnog iznosa. Međutim, može vam se priznati pravo na naknadu nastalih troškova.

Pravo na materijalnu naknadu

Dvije su vrste materijalne naknade koja vam se može priznati za slučaj kašnjenja leta. Jedna se zove kompenzacija, a druga naknada štete.

Kompenzacija

Pravo na kompenzaciju u vidu paušalnog iznosa u eurima, možete ostvariti ukoliko se na vaš let mogu primjeniti EU pravila. Naknada se kreće u rasponu od 250 do 600 eura. Svrha kompenzacije je satisfakcija za vrijeme izgubljeno zbog kašnjenja leta. Da biste mogli ostvariti pravo na kompenzaciju, let mora kasniti tri sata ili više. Visina iznosa koji vam pripada zavisi, također, i od dužine leta:

 • 400 eura za sve letove unutar EU duže od 1 500 kilometara i za sve ostale letove između 1 500 i 3 500 kilometara dužine.

 • 600 eura za sve ostale letove na koje se primjenjuju EU pravila.

Dužina leta računa se od polazne tačke do krajnjeg odredišta. Ovo važi bez obzira da li ste i gdje imali međuslijetanje i na kom dijelu zračne linije je došo do kašnjenja.

Kod dužih letova kompenzacija može biti prepolovljena

Kod dužih letova, to jest letova dužih od 3 500 kilometara, paušalni iznos može biti prepolovljen, u zavisnosti od dužine kašnjenja.

Obeštećenje

Bez obzira da li se na vaš let primjenjuju EU pravila ili ne, možete ostvariti pravo na naknadu troškova koji su posljedica kašnjenja leta. Možda ste, na primjer, morali kupiti hranu na aerodromu, propustili noćenje u hotelu ili izgubili zaradu. Dužni ste dokazati nastale troškove te da su isti posljedica kašnjenja leta. Sačuvajte račune kao dokaz svih vaših troškova.

Nemate pravo na materijalnu naknadu za psihičke bolove, poteškoće vezane za čekanje, osjećaj nelagode ili druge slične poteškoće vezane za kašnjenje leta.

Pravo na potporu i pomoć od strane aviokompanije

Uoliko vaš let na koji se primjenjuju EU pravila kasni najmanje dva sata, aviokompanija vam je dužna obezbijediti besplatnu hranu i piće, proporcionalno dužini čekanja. Aviokompanija vas je, također, dužna upoznati s vašim pravima.

Pravo na povrat novca u slučaju kašnjenja dužeg od 5 sati

Kada vaš let kasni preko 5 sati do konačnog odredišta, aviokompanija je dužna da vam ponudi povrat dijela cijene karte koji niste mogli iskoristiti.

Kada imate pravo na povrat novca, aviokompanija je dužna da vam vrati cijenu karte u roku od 7 dana. Povrat novca se vrši u gotovini, digitalnom bankovnom transakcijom, prenosom sredstava kod banke ili čekom. Povrat novca se može, uz vaš pristanak, izvršiti i izdavanjem bonova ili na neki drugi način. Prihvatanjem povrata novca, odričete se prava da vam aviokompanija osigura besplatan let do vaše destinacije.

U ovim slučajevima nemate pravo na materijalnu naknadu

Aviokompanija nije dužna isplatiti materijalnu naknadu u vidu paušalnog iznosa u eurima, ukoliko je kašnjenje ili otkazivanje leta posledica vanrednih okolnosti. Pod vanrednim okolnostima podrazumijevaju se okolnosti na koje aviokompanija ne može uticati i koje se ne mogu izbjeći unatoč poduzimanju svih razložnih mjera.

Ne postoje unaprijed utvrđene situacije koje uvijek imaju karakter vanrednih okolnosti, to se cijeni od slučaja do slučaja. Možemo, međutim, navesti primjere okolnosti koje mogu imati karakter vanrednh okolnosti:

 • Politička nestabilnost

 • Vremenske prilike koje onemogućavaju let

 • Sigurnosni rizici

 • Nepredvidivi nedostaci koji se tiču sigurnosti letenja

 • Štrajk koji remeti djelatnost aviokompanije.

 • Tehnički nedostaci letjelice ne smatraju se, u pravilu, vanrednim okolnostima.

Teret dokazivanja da je kašnjenje ili otkazivanje leta posljedica vanrednih okolnosti, leži na aviokompaniji. Aviokompanija mora, također, dokazati da su uradili sve što su mogli da bi izbjegli kašnjenje ili otkazivanje leta.

Aviokompanija se poziva na vanredne okolnosti/force majeure

Dešava se da aviokompanija, pozivom na vanredne okolnosti, odbije platiti bilo kakvu naknadu. Aviokompanija, za početak, zauzima vlastiti stav o aktuelnom događaju i donosi odluku da li će isplatiti kakvu naknadu. Ukolko ne dijelite mišljenje aviokompanije, postoje instance kojima se možete obratiti, kako biste dobili besplatno i neutralno mišljenje.

Kako možete pribaviti mišljenje u vašem predmetu

Koja će instanca biti nadležna za razmatranje vašeg predmeta zavisi, pored ostalog, i od toga kakvu naknadu tražite i u kojoj državi se pojavio problem s vašim letom. Kontaktirajte nas pa ćemo vas onda uputiti kojoj se instanci možete obratiti.

Kontakt podaci Hallå konsument-a

Försenat flyg

Om ditt flyg försenas kan du ha rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget. På den här sidan får du information om hur stor ersättning du kan kräva och hur du kan gå vidare om flygbolaget nekar till dina krav.

Räkna ut vad du kan kräva och skicka kravet till flygbolaget 

Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn fyller du i information om din flygresa för att få veta vilka rättigheter du har. Du får bland annat veta om och hur mycket ersättning du har rätt till. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav via webbplatsen. 

Gå till Flygkalkylatorn 

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska. 

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett och skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska. 

Blankett på svenska 

Blankett på engelska 

 Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Vill du kräva ersättning för kostnader du har fått är det viktigt att du skickar med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om. 

Vänta på svar från flygbolaget 

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar från flygbolaget. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.  

Särskilda regler för försenat flyg inom EU 

Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning i form av schablonbelopp i euro.  

I följande fall gäller EU:s regler: 

 • När du flyger från en flygplats inom EU. 

 • När du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU. 

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.  

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler har du ingen rätt till ersättning i form av schablonbelopp. Däremot kan du ha rätt till ersättning för kostnader du drabbas av. 

Din rätt till ekonomisk ersättning 

Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg försenas. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd. 

Kompensation 

Du kan ha rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro om din flygresa omfattas av EU:s regler. Ersättningen varierar från 250 till 600 euro. 

Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid som du har förlorat på grund av förseningen. För att ha rätt till kompensation måste förseningen vara tre timmar eller mer. Hur stort belopp du har rätt till beror även på längden på flygningen: 

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer. 

 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa. 

 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler. 

Längden på flygningen beräknas från startpunkten till din slutdestination. Det gäller oavsett om och var du har mellanlandat och var på flygsträckan förseningen skedde. 

Kompensationen kan halveras vid längre flygningar 

Vid längre flygningar, det vill säga flygningar över 3 500 kilometer, kan schablonbeloppet du har rätt till halveras beroende på hur lång förseningen är.  

Skadestånd 

Oavsett om din flygning omfattas av EU:s regler eller inte kan du kan ha rätt till ersättning för kostnader som du får på grund av det försenade flyget. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.  

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret för att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det försenade flyget. 

Din rätt till stöd och hjälp från flygbolaget 

Om ditt flyg blir försenat med minst två timmar, och flygningen omfattas av EU-reglerna, ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har.  

Rätt till återbetalning vid försening på mer än 5 timmar 

Avgår ditt flyg mer än 5 timmar försenat till slutdestinationen ska flygbolaget erbjuda dig återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja.  

När du ska få en återbetalning är flygbolaget skyldigt att betala tillbaka dina biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt. 

När du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. 

I de här fallen har du inte rätt till ekonomisk ersättning 

Flygbolaget är inte skyldigt att betala ekonomisk ersättning i form av schablonbeloppen i euro om det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas.  

Det finns inte några bestämda situationer som alltid ses som extraordinära, det måste bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära: 

 • politisk instabilitet 

 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga 

 • säkerhetsrisker 

 • oförutsedda brister i flygsäkerheten 

 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser. 

Det är upp till flygbolaget att bevisa att det försenade eller inställda flyget berodde på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd. 

Om flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter/force majeure

Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon ersättning. I första hand gör flygbolaget en egen bedömning av det som hänt, och beslutar om de kommer att betala ut ersättning eller inte. Håller du inte med om flygbolagets bedömning finns det instanser du kan skicka ditt ärende vidare till för att få en kostnadsfri och opartisk bedömning. 

Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende 

Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod. Kontakta oss så informerar vi om vart du kan vända dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop