Telefonska prodaja

Regler för telefonförsäljning - Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Više je pravila koja vam pružaju zaštitu, i koja preduzeća moraju poštivati. Da bi ugovor zaključen telefonom bio važeći, preduzeće mora dobiti vaše pismeno odobrenje. Imate i pravo na predomišljanje u roku od 14 dana.

Ovaj tekst je preveden sa švedskog jezika. Tekst i izgled stranice mogu izgledati drugačije u odnosu na original Proizvodi na .

Vaše pismeno odobrenje je uslov valjanosti ugovora

Preduzeće koje prodaje robe i usluge telefonskim putem, mora po zakonu imati vaše pismeno odobrenje da bi ugovor bio važeći. Preduzeće vam šalje pismenu potvrdu svoje ponude, koju vi morate pismeno prihvatiti.

Ovaj uslov pismenosti važi kada vas preduzeće nazove ili kada vi, na molbu preduzeća, njih nazovete. Ugovor koji niste pismeno odobrili je nevažeći, tako da ste oslobođeni obaveze plaćanja preduzeću.

U kojoj formi možete dati svoje pismeno odobrenje?

Pismeno odobrenje može se dati na razne načine. Možete, na primjer:

 • Potpisati pismeno poslano na vašu kućnu adresu

 • Odobriti elektronski putem e-pošte ili SMS-om

 • Odobriti putem bankovne verifikacije (bank-ID).

Odobrenje treba da uslijedi nakon završenog razgovora, kako biste imali vremena razmisliti o ponudi. Zato nije u redu kada preduzeće traži da ponudu prihvatite dok traje razgovor. Preduzeće je dužno pružiti dokaz da ste dali pismeno odobrenje i to po završenom razgovoru.

Dobili ste zahtjev za plaćanje iako niste dali pismeno odobrenje

Na našoj stranici Osporite neosnovanu fakturu (Bestrida felaktig faktura), naći ćete informacije o tome šta možete preduzeti ukoliko biste, na primjer, od preduzeća koje vas je ranije telefonski kontaktiralo, dobili fakturu. Tu ćete naći i savjet šta možete reći u kantaktu sa preduzećem.

Stranica putem koje možete osporiti neosnovanu fakturu

Izuzetak od zahtjeva pismenosti

Od zahtjeva pismenosti može biti manjih izuzetaka. Igre i lutrije su jedan takav primjer. Ukoliko telefonskim putem zaključite jedan takav ugovor o lutriji, vaše pismeno odobrenje nije uslov valjanosti ugovora. Kod ugovora o igrama i lutrijama, ne možete se pozvati na pravo za predomišljanje.

Vi ste nazvali preduzeće-zahtjev pismenosti nije aktuelan

Ovaj zahtjev je aktuelan samo za razgovore koje inicira preduzeće. Stoga je presudno da li je konkretni razgovor rezultat vaše ili inicijative preduzeća. Nebitno je pri tome jeste li novi ili već postojeći kupac. Ukoliko ste vi inicirali razgovor, pismenost nije uslov. Primjerice, nazvali ste neko preduzeće da biste uložili prigovor, a oni onda taj razgovor iskoriste da bi vam ponudili novu pretplatu. Ukoliko njihovu ponudu prihvatite, pismenost nije obavezna.

Kada pristanete da vas preduzeće može nazvati iz marketinških razloga, ne smatra se da ste vi inicijator tog razgovora.

Pravo na predomišljanje kod telefonske prodaje

Kod ugovora zaključenih putem telefona, imate po zakonu pravo na predomišljanje u roku od 14 dana. Ukoliko upotrijebite pravo na predomišljanje, niste više obavezni na kupnju i imate pravo na povrat novca. Međutim, može se desiti da ste proizvod dužni vratiti o svom trošku, ukoliko vas je preduzeće s tim upoznalo.

U slučaju kupovine neke robe, 14-dnevni rok počinje teći sljedećeg dana po prijemu ili preuzimanju robe. U slučaju kupovine neke usluge, ovaj rok počinje teći sljedećeg dana po zaključenju ugovora.

Pravo na predomišljanje može se produžiti

Da bi odbrojavanje ovih 14 dana, takozvani rok za predomišljanje, moglo početi, preduzeće vas je po zakonu dužno informisati o pravu na predomišljanje i to:

 • Da li je pravo na predomišljanje uopšte predviđeno

 • Koliki je rok za predomišljanje.

 • Na koji način možete u potrijebiti svoje pravo na predomišljanje.

 • Da postoji standardni formular koji možete iskoristiti u slučaju predomisljanja i gdje ga možete naći.

Ukoliko vas preduzeće nije informisalo po svim tačkama, imate pravo na predomišljanje i po proteku tih 14 dana. Vaš rok za predomišljanje, tj. vrijeme koje vam stoji na raspolaganju za predomišljanje, može se, dakle, produžiti. Rok za predomišljanje može se produžiti najviše za jednu godinu. Teret dokazivanja da ste dobili sve potrebne informacije o pravu na predomišljanje, leži na preduzeću.

Način predomišljanja

Posjetite stranicu Ångerrätt (Pravo na predomišljanje), gdje možete saznati imate li pravo na predomišljanje, naći informacije o načinu predomišljanja te kakva je dalja procedura ukoliko sporazum s preduzećem izostane.

Informacija o pravu na predomišljanje i kako ga možete ostvariti


Specijalna pravila za finansijske usluge

Postoje specijalna pravila za telefonsku prodaju finansijskih usluga. Finansijske usluge su, na primjer, krediti, osiguranja i plaćanja.

Pravo na predomišljanje

Kada kupujete neku finansijsku uslugu, rok od 14 dana za predomišljanje teče od sljedećeg dana po zaključenju ugovora, a najranije od dana primitka pismene informacije o ugovornim uslovima. Kada se radi o ugovoru o životnom osiguranju ili privatnoj penzijskoj štednji, rok za predomišljanje je 30 dana.

Način predomišljanja

Obavijestite preduzeće da želite upotrijebiti svoje pravo na predomišljanje. Slobodno možete birati način komunikacije, ali je najsigurnije da to uradite u pismenoj formi i da sačuvate kopiju kao dokaz. Tako, na primjeri, možete poslati mejl.

Nakon što ste se pokajali, dužni ste u roku od 30 dana vratiti novac koji ste, eventualno, dobili od preduzeća. Ukoliko ste vi platili preduzeću, povrat novca treba da uslijedi u roku od 30 dana.

Telefonska prodaja proizvoda vezanih za premijsku penziju nije dozvoljena

Telefonska prodaja ili reklamiranje proizvoda ili usluga vezanih za premijsku penziju, nije dozvoljena. Ugovori o proizvodima vezanim za premijsku penziju zaključeni putem telefona su nevažeći, pa ne postoji ni obaveza plaćanja preduzeću.

Izuzetak od prava na predomišljanje

Postoje finansijske usluge za koje pravo na predomišljanje nije predviđeno. Ovo pravo nije, na primjer predviđeno u sljedećim slučajevima:

 • Kada cijena finansijske usluge raste ili opada, zavisno od pozitivnih ili negativnih trendova na tržištu, koji utiču na promjenu cijene u vremenu u kojem pravo na predomišljanje, inače važi, pri čemu prodavac na razliku u cijeni ne može uticati. Akcije su jedan takav primjer.

 • Krediti koji imaju veze sa hipotekom, pravom korištenja općinskog zemljišta ili stanarskim pravom.

 • Osiguranja zaključena na mjesec dana ili kraće.

Prijavite problematične telefonske prodaje

Ukoliko želite ukazati na problem u vezi neke telefonske prodaje, možete slučaj prijaviti Zavodu za zaštitu potrošača (Konsumentverket). Možete, na primjer, prijaviti preduzeće koje ne poštuje zahtjev pismenosti. Možete, također prijaviti i preduzeće koje se koristi neprikladnim prodajnim metodama. Mogući primjeri su kad preduzeće:

 • prilikom prodaje svjesno pruža netačne podatke ili podatke kojima vas može dovesti u zabludu

 • ima agresivne ili nasrtljive prodavce

 • šalje nenaručenu robu

 • šalje fakturu za nenaručenu robu

 • svjesno vara s fokusom na ugrožene kategorije, kao što su, na primjer, stariji i boilesni.

Zavod za zaštitu potrošača se ne upušta u razmatranje ili donošenje odluke u vašem konkretnom slučaju, međutim, ovakve prijave su važne za nadzornu funkciju Zavoda. Zavod za zaštitu potrošača prati da li se preduzeća ponašaju u skladu sa pravilima i ima mogućnost da preduzima mjere protiv onih koji to ne čine.

Podnesite digitalnu prijavu putem web stranice Zavoda za zaštitu potrošača

Želite li savjet i pomoć u vašem konkretnom predmetu?

Za savjet i pomoć možete kontaktirati ”Halo potrošači” (Hallå konsument). To je državna informativna služba koja vas može upoznati s vašim pravima i raspoloživim mogućnostima u daljem postupku.

Kontakt podaci Hallå konsument-a 


Inget giltigt avtal utan skriftligt godkännande från dig 

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse av sitt erbjudande, och det erbjudandet behöver godkännas skriftligen av dig. 

Kravet på skriftlighet gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till? 

Ett skriftligt godkännande kan ges på olika sätt. Du kan till exempel: 

 • Skriva under ett papper du får hemskickat. 

 • Godkänna elektroniskt via e-post eller sms. 

 • Godkänna via bank-ID. 

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet. Företaget ska kunna bevisa att du har godkänt skriftligen, och att det skedde efter samtalet. 

Har du fått ett betalningskrav trots att du inte har gett ditt skriftliga godkännande? 

På vår sida Bestrida felaktig faktura får du information om vad du kan göra om du till exempel får en faktura från ett företag som tidigare har kontaktat dig via telefon. Där finns det även förslag på hur du kan formulera dig när du kontaktar företaget. 

Till sidan för att bestrida felaktig faktura

Undantag från skriftlighetskravet 

Det finns några få undantag från skriftlighetskravet. Spel och lotterier är ett sådant exempel. Om du tackar ja till ett avtal om lotter i telefon finns det alltså inget krav på att du ska godkänna avtalet skriftligen för att det ska gälla. När det gäller avtal om spel och lotterier har du heller ingen ångerrätt. 

Inget skriftlighetskrav när du ringer upp företaget 

Kravet gäller endast samtal som sker på företagets initiativ. Det är alltså avgörande om det är du eller företaget som har tagit initiativet till det specifika samtalet. Det spelar ingen roll om du är en ny eller befintlig kund. Om det är du som har tagit initiativ till samtalet gäller inte skriftlighetskravet. Ett exempel är om du ringer upp ett företag för att klaga på något och sedan blir erbjuden ett nytt abonnemang i samma samtal. Tackar du ja till erbjudandet gäller inte skriftlighetskravet. 

Om du har godkänt att ett företag får kontakta dig i marknadsföringssyfte ses det inte som att det samtalet har skett på ditt initiativ.  

Ångerrätt vid telefonförsäljning 

För avtal som ingås via telefon har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Om du använder din ångerrätt innebär det att du inte längre är skyldig att genomföra köpet, och har rätt att få tillbaka pengarna du har betalat. Däremot kan du behöva stå för returfrakten själv, under förutsättning att företaget har informerat om det. 

När du köper en vara börjar de 14 dagarna att räknas dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan. Köper du en tjänst börjar dagarna räknas dagen efter att du tackade ja till avtalet. 

Ångerrätten kan förlängas 

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna, den så kallade ångerfristen, ska börja räknas: 

 • Om det finns ångerrätt. 

 • Hur lång tid du har på dig att ångra dig. 

 • Hur du går tillväga för att ångra dig. 

 • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär. 

Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan du ångra dig även om det har gått mer än 14 dagar. Din ångerfrist, det vill säga tiden du har på dig att ångra köpet, kan alltså förlängas. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år. Det är företaget som ska kunna bevisa att du har fått all information om ångerrätten. 

Så ångrar du dig 

Gå till sidan Ångerrätt för att kontrollera om du har ångerrätt, få information om hur du ångrar dig och vad som gäller om du och företaget inte kommer överens. 

Till information om ångerrätt och hur du använder den 

Särskilda regler för finansiella tjänster 

Det finns särskilda regler för telefonförsäljning av finansiella tjänster. Med finansiella tjänster menas till exempel avtal om krediter, försäkringar och betalningar. 

Ångerrätt 

När du köper en finansiell tjänst börjar de 14 dagarna du har på dig att ångra köpet att räknas från dagen efter att du ingick avtalet, men tidigast den dag du fick information och avtalsvillkor i skriftlig form. Gäller avtalet en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar. 

Så ångrar du dig 

Meddela företaget att du vill använda din ångerrätt. Du kan meddela företaget på vilket sätt du vill men det är säkrast att göra det skriftligt och att spara en kopia som bevis. Du kan till exempel skicka ett mejl. 

När du har ångrat dig behöver du inom 30 dagar betala tillbaka eventuella pengar som du har fått från företaget. Har du betalat in pengar till företaget ska dina pengar återbetalas inom 30 dagar. 

Förbjudet att sälja produkter kopplade till premiepension via telefon 

Det är förbjudet att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster kopplade till premiepension via telefon. Avtal om premiepensionsprodukter som ingås per telefon är ogiltigt och du är inte skyldig att betala företaget. 

Undantag från ångerrätten 

Det finns finansiella tjänster som ångerrätten inte gäller för. Den gäller till exempel inte för följande: 

 • Om priset på den finansiella tjänsten kan öka eller minska på grund av upp- och nedgångar på marknaden, som gör att priset ändras under den tid ångerrätten normalt sett gäller, och säljaren inte kan påverka prisskillnaden. Aktier är ett sådant exempel. 

 • Krediter som är kopplade till panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 

 • Försäkringar där giltighetstiden är en månad eller mindre. 

Anmäl problematisk telefonförsäljning 

Om du vill uppmärksamma problem med telefonförsäljning kan du göra det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Du kan till exempel anmäla om ett företag inte respekterar skriftlighetskravet. Du kan också anmäla företag som använder sig av olämpliga säljmetoder. Några exempel på det kan vara om företaget: 

 • Medvetet ger felaktig eller vilseledande information vid säljtillfället 

 • Har aggressiva eller påstridiga säljare 

 • Skickar en vara utan att du har beställt 

 • Skickar en faktura utan att du har beställt 

 • Medvetet lurar och riktar sig till utsatta grupper, till exempel äldre och sjuka. 

 Konsumentverket utreder eller avgör inte ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och har möjlighet att agera mot dem som inte gör det. 

Gör en webbanmälan via Konsumentverkets webbplats  

Vill du ha vägledning i ditt personliga ärende? 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop