Obrtnik je loše uradio posao

Hantverkaren har gjort fel - Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Kada obrtnik loše uradi svoj posao, imate pravo na reklamaciju, to jest žaliti se na nedostatke. Mnogo je obrtničkih usluga kod kojih se u roku od deset godina možete žaliti na loše urađen posao.

Ovaj tekst je preveden sa švedskog jezika. Tekst i izgled stranice mogu izgledati drugačije u odnosu na original Proizvodi na .

Kada govorimo o manjkavoj usluzi?

Neka usluga ima se smatrati manjkavom kada rezultat odstupa od onoga što ste se sa preduzećem dogovorili. Može se raditi i o tome da posao nije urađen po pravilima struke, na primjer, da je posao izveden nemarno ili s određenim nedostacima. Posao je izveden po pravilima struke kada rezultat odgovara onome što se normalno očekuje od kompetentnog i ozbiljnog profesionalca. Vi, na primjer, normalno očekujete od preduzeća da postupa u skladu sa uputama i preporukama branše u kojoj obavlja svoju djelatnost.

Rok za isticanje prigovora

Na obrtničke usluge primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti korisnika usluga (Konsumenttjänstlagen). Zakon predviđa dva različita roka za isticanje prigovora zbog loše izvedenog posla, zavisno od vrste usluge. Kada su u pitanju radovi na nekretninama, prigovor zbog nedostataka možete isticati u roku od deset godina.

Radovi na nekretninama su, pored ostalih, i:

 • renoviranje zgrade

 • krečenje/farbanje

 • postavljanje poda

 • drenaža

 • zamjena krova

 • bušenje bunara

Za poslove koji se ne izvode na zemljištu, zgradi ili nekoj drugoj nekretnini, predviđen je trogodišnji rok reklamacije. Trogodišnji rok reklamacije važi, na primjer, za većinu popravki. Kada angažirate preduzeće za popravak vaše toplinske pumpe, važiće ovaj trogodišnji rok reklamacije.

Reklamirajte odmah po uočavanju nedostatka

Reklamaciju ste dužni uložiti u razložnom roku nakon što ste uočili ili trebali uočiti nedostatak. Kada se žalite u roku od dva mjeseca, to će se uvijek smatrati razložnim rokom. Ukoliko s reklamacijom čekate predugo, možete izgubiti pravo da od preduzeća zahtijevate otklanjanje neodostataka.

Šta, u slučaju loše izvedenih radova, možete tražiti od preduzeća

Vaša prava su regulisana Zakonom o zaštiti korisnika usluga (Konsumenttjänstlagen).

Opcija jedan: preduzeće će otkloniti nedostatak

Možete, prvenstveno, zahtijevati da preduzeće besplatno otkloni nedostatak. Vaše je pravo da dobijete rezultat koji ste s preduzećem dogovorili. Da će sve biti urađeno besplatno znači da preduzeće snosi sve troškove otklanjanja nedostatka, na primjer, materijala, putovanja i radova.

Opcija dva: Smanjenje cijene

Smanjenje cijene je proporcionalno prirodi nedostatka, na primjer, u poređenju s cijenom otklanjanja nedostatka od strane nekog drugog preduzeća.

Opcija tri: Raskid ugovora

U slučaju raskida ugovora radovi se prekidaju pa niste dužni platiti uslugu. Preduzeće se u tom slučaju oslobađa obaveze završetka radove.

Naknada zbog loše izvedenih radova

Preduzeće vam je dužno snositi eventualne troškove ili materijalne gubitke prouzrokovane loše izvedenim radovima.

Evo par primjera:

 • Izgubljena zarada. Morali ste, na primjer, izostati s posla da biste skupa sa preduzećem pregledali nedostatke.

 • Troškovi nalaza i mišljenja vještaka ili neke druge stručne osobe o aktuelnom nedostatku (osiguranje dokaza o loše izvedenim radovima).

Imajte na umu da naknadu možete zahtijevati samo za stvarne troškove, ali ne i za neugodnosti ili vrijeme utrošeno na reklamaciju. Dužni ste obezbijediti pismene dokaze razložnih troškova koji su u uzročno-posljedičnoj vezi s aktuelnim nedostacima. To mogu biti, na primjer, računi, fakture ili potvrde.

Pravo uskratiti plaćanje

U slučaju loše izvedenih radova, a u svrhu osiguranja, imate zakonsko pravo, djelimično ili u cijelosti, uskratiti plaćanje. To bi bila neka vrsta pritiska na preduzeće, a i vašeg osiguranja.

Dio cijene koji uskraćujete treba da je proporcionalan prirodi nedostatka. To, u principu, znači da možete uskratiti plaćanje onolikog iznosa, koliko bi bilo potrebno za pokriće troškova nekog drugog preduzeća, angažovanog za otklanjanje nedostatka.

Ponekad je dovoljno kontaktirati druga preduzeća u branši da biste dobili informaciju o cijeni koštanja otklanjanja nedostatka.

Važno je da pismeno obavijestite preduzeće o uskraćivanju plaćanja i zbog čega. Možete, na primjer, poslati mejl ili SMS.

Obrtnik je prouzrokovao štetu

Shodno Zakonu o zaštiti korisnika usluga, imate pravo zahtijevati naknadu štete od preduzeća koje vam je u vezi s pružanjem usluga pričinilo štetu. To može biti slučaj da je stvar na kojoj se vrši usluga oštećena ili da preduzeće prouzrukuje štetu na nekoj drugoj vašoj imovini. Na primjer, kada preduzeće koje ste angažirali radi popravke termičke pumpe, ispusti neku alatku koja vam ošteti pod.

Dokumentirajte nedostatak

Nakon što ste otkrili neku grešku ili nedostatak, važno je da to dokumentirate, kako biste preduzeću mogli ukazati na nedostatak, a i zbog toga što će vam ta dokumentacija biti važna za slučaj du se sa preduzećem ne mognete sporazumjeti o aktuelnom nedostatku.

Nedostatak možete dokumentirati tako što ćete ga fotografisati ili snimiti filmskom kamerom. Vodite računa da postignete dobar kvalitet, kako bi nedostak bio jasno vidljiv. Ponekad je potrebno napraviti više snimaka, kako biste nedostatak prikazali na najbolji mogući način. Nekad su potrebne slike u krupnom planu, ili u totalu, na kojima se onda nedostatak vidi u odnosu na okolinu. Ako ne možete dokumentirati nedostatak na pogodan način, pokušajte ga opisati kada stupite u kontakt s preduzećem radi ulaganja reklamacije.

Kontaktirajte obrtnika i tražite da se nedostatak otkloni

Nakon što ste uočili nedostatak, važno je da što prije kontaktirate preduzeće, kako biste im omogućili da taj nedostatak ispitaju i otklone. Nije rijedak slučaj da preduzeće mora doći i pregledati nedostatak, da bi mogli odlučiti o preduzimanju odgovarajućih mjera. Isto tako, uzrok nedostatka ne mora uvijek biti očigledan.

Da biste kontaktirali preduzeće ne morate nužno znati šta je uzrok nedostatka, važno je da ih bez odlaganja obavijestite da ste uočili grešku. Međutim, može se desiti da ste preduzeću dužni naknaditi troškove pregleda, ukoliko se utvrdi da nedostatak nema veze s njihovim poslom.

Uvijek je poželjno imati pismenu dokumentaciju kao dokaz da ste kontaktirali izvođava radi isticanja prigovora zbog uočenog nedostatka. Poželjno je da, po mogućnosti, pošaljete SMS ili mejl. Možete istovremeno priložiti i dokaz na kojem se vidi nedostatak, fotografije na primjer.

Kada se sa obrtnikom ne možete dogovoriti

Ukoliko vam je potreban savjet, možete se obratiti službi ”Halo potrošači” (Hallå konsument). To je državna informativna služba koja vas može upoznati s vašim pravima i raspoloživim mogućnostima u daljem postupku. U našoj ulozi savjetodavca mi smo neutralni, što znači da se ne možemo izjašnjavati o pojedinačnim slučajevima, rješavati sporove niti u vaše ime kontaktirati preduzeće

Kontakt podaci Hallå konsument-a

Ukoliko sa izvođačem ne postignete sporazum, možete u dosta slučajeva, a radi rješavanja aktuelnog spora, besplatno podnijeti prijavu Javnom savjetu za reklamacije [Allmänna reklamationsnämnden (ARN)].

Više informacija o podnošenju prijave naći ćete na ARN-ovoj web stranici

Da biste ARN-u mogli podnijeti prijavu, morate imati dokaz da je preduzeće u cijelosti ili djelimično odbilo vaš zahtjev ili da se o vašem zahtjevu nije ni očitovalo.

Hantverkaren har gjort fel 

När hantverkaren har gjort ett dåligt jobb har du rätt att reklamera, det vill säga klaga på felen. För många hantverkstjänster har du upp till tio år på dig att klaga på fel i arbetet. 

När är tjänsten felaktig? 

En tjänst kan ses som felaktig om resultatet inte motsvarar det du och företaget har kommit överens om. Det kan också handla om att arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt utfört eller om det finns brister. Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för branschen hen arbetar i. 

Så lång tid har du på dig att klaga på fel 

Hantverkstjänster omfattas av konsumenttjänstlagen. I lagen finns det två olika tidsgränser för hur lång tid du har på dig att klaga på fel, beroende på vad det gäller för typ av tjänst. Vid arbete på fast egendom har du rätt att klaga på felet i tio år. Arbete på fast egendom omfattar bland annat: 

 • renovering av byggnad 

 • målning 

 • golvläggning 

 • dränering 

 • takbyte 

 • borrning av vattenbrunn 

För arbete som inte utförs på mark, byggnader eller andra fasta saker har du tre års reklamationsrätt. Som exempel är det tre års reklamationsrätt på de flesta reparationstjänster. Anlitar du ett företag för att reparera din trasiga värmepump gäller den treåriga reklamationsfristen.  

Klaga så fort du upptäcker felet 

Du måste klaga på felet inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om du klagar inom två månader räknas det alltid som inom rimlig tid. Väntar du för länge med att klaga kan du förlora möjligheten att kräva att företaget ska rätta till felet. 

Vad kan du kräva av företaget vid fel? 

Konsumenttjänstlagen styr vilka krav du kan ställa. 

I första hand: att företaget åtgärdar felet 

Du kan i första hand kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet. Du har rätt att få det resultat som du och företaget har kommit överens om. Att det ska göras kostnadsfritt innebär att företaget får stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet – till exempel material, resor och arbete.   

I andra hand: att du får ett prisavdrag 

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.  

I tredje hand: att du får häva avtalet 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet.  

Ersättning på grund av felet 

Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader eller ekonomiska förluster som du drabbas av på grund av felet. Exempel på detta kan vara: 

 • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med företaget 

 • Kostnad för utlåtande från besiktningsman eller annan sakkunnig (om det behövs för att kunna bevisa felet) 

Tänk på att det är faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Underlag kan till exempel vara kvitton, fakturor eller intyg.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om tjänsten är felaktig har du enligt lag rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig.  

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara felen. I princip betyder det att du kan hålla inne med så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag för att åtgärda felen. Ibland kan det hjälpa att ta kontakt med andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att åtgärda felet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms.  

Om hantverkaren har orsakat skador 

Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva skadestånd av företaget om de orsakar skador i samband med att tjänsten utförs. Det kan handla om att föremålet för tjänsten skadas eller att företaget skadar något annat av din egendom, till exempel om företaget som du har anlitat för att reparera din värmepump tappar ett verktyg som orsakar en skada på golvet. 

Dokumentera felet 

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du dokumenterar vad som är fel. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet.  

Du kan dokumentera felet genom att till exempel ta bilder eller filma. Tänk på att kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Ibland kan du behöva ta flera bilder för att kunna visa felet på ett bra sätt. Det kan behövas både närbilder och bilder som visar hur felet ser ut i förhållande till omgivningen. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.  

Kontakta hantverkaren och be att felet åtgärdas 

Efter att du har upptäckt ett fel är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar företaget för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Det är ganska vanligt att företaget behöver komma ut och titta på felet för att kunna ta ställning till vad som behöver göras. Det kanske inte heller är tydligt vad som har orsakat felet. 

Du behöver inte veta orsaken till felet när du kontaktar företaget, det viktiga är att du så snart som möjligt påpekar att du har upptäckt ett fel. Däremot kan du bli skyldig att ersätta företaget för undersökningen om det visar sig att felet inte är orsakat av deras arbete. 

Det är alltid bra att ha skriftligt underlag som visar att du har kontaktat företaget för att klaga. Har du möjlighet är det därför bra att skicka sms eller mejl. Då kan du också bifoga underlag som visar felet, till exempel bilder. 

Om du inte kommer överens med hantverkaren 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop