Osporavanje neispravne fakture

Bestrida felaktig faktura - Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Neispravnu fakturu možete osporavati, tj. usprotiviti joj se. Uvijek se za početak obratite preduzeću da biste ukazali na uočene nepravilnosti.

Ovaj tekst je preveden sa švedskog jezika. Tekst i izgled stranice mogu izgledati drugačije u odnosu na original Proizvodi na .

Preduzeće kontaktirajte pismenim putem

Za početak kontaktirajte preduzeće da biste ukazali na uočene nepravilnosti. Najbolje je da to uradite pismenim putem, na primjer, elektronskom poštom. Nepravilnost je ponekad rezultat pogreške koja se jednostavno može ispraviti obavještavanjem preduzeća.

Ukoliko preduzeće odbije ispraviti pogrešku na koju ste mu skrenuli pažnju, fakturu možete osporiti, odnosno onaj dio fakture koji je neispravan.

Način osporavanja

Pod osporavanjem fakture podrazumijeva se obavještavanje preduzeća da se toj fakturi protivite i da je zbog toga nemate namjeru platiti. Važno je da navedete razloge zbog kojih smatrate da je faktura neispravna, na primjer, da iznos odstupa od dogovorenog.

Provjerite u kojem je dijelu faktura neispravna

Ne zaboravite kontrolisati da li je cijela faktura neispravna, ili samo jedan njezin dio. Osnovno je pravilo da ste dužni platiti nesporni dio. Nekad će, dakle, biti potrebno da obavijestite preduzeće da ćete, na primjer, platiti polovinu fakturisanog iznosa, s tim da ostatak iznosa osporavate.

Osporite pismenim putem

U slučaju osporavanja neke fakture, važno je da preduzeće kontaktirate pismenim putem, čime osiguravate dokaz da ste se takvoj fakturi usprotivili. To možete, na primjer, učiniti mejlom. Ako to želite učiniti pismom, bilo bi dobro da to bude preporučeno pismo, tako da imate dokaz da ste osporili fakturu. Ne zaboravite fotografisati pismo ili kopirati vaš prigovor.

Obavijest koju šaljete preduzeću treba sadržavati broj, iznos i datum osporavane fakture.

Šta slijedi nakon osporavanja fakture

Da bi vaš prigovor bio važeći, nije nužno da preduzeće odgovori ili da ga prihvati. Ukoliko preduzeće, unatoč vašem prigovoru, smatra da ima pravo na aktuelnu naplatu, njihova je stvar hoće li i šta dalje preduzeti. Nakon što ste dostavili prigovor možete, dakle, sačekati sljedeći korak preduzeća. Ukoliko se preduzeće ne oglasi novim potraživanjem, ne trebate ništa dalje preduzimati.

Preduzeće tvrdi da ste prihvatili ponudu

Ukoliko preduzeće tvrdi da ste prihvatili neku ponudu ili izvršili neku porudžbinu, teret dokazivanja je na preduzeću. Od preduzeća možete zatražiti da vam predoči dokument kojim može dokazati da ste zaključili ugovor.

Da li ste primili telefonski poziv od strane preduzeća?

Kod telefonske prodaje traži se, po zakonu, vaš pismeni prihvat, kao uslov zaključenja važećeg ugovora. Kako u slučaju telefonskog poziva od strane preduzeća, tako i u situaciji da vas je preduzeće zamolilo da se vi njima javite. Ukoliko ugovor niste odobrili pismenim putem, isti je nevažeći i preduzeću niste dužni ništa platiti. Ukoliko vi samoinicijativno nazovete neko preduzeće radi kupovine, ne traži se pismeno odobrenje.

Forma pismenog odobrenja

Pismeno odobrenje može se dati na različite načine. Tako, na primjer, možete:

  • potpisati pismeno dostavljeno na vašu kućnu adresu

  • odobriti elektronskom poštom ili SMS-om

  • odobriti putem digitalne identifikacije (bank-ID)

Odobrenje treba uslijediti nakon obavljenog razgovora, tako da imate dovoljno vremena razmisliti o ponudi. Dakle, nije u redu da preduzeće traži da ponudu prihvatite još u toku razgovora.

Osporite ukoliko niste dali pismeno odobrenje

Ukoliko preduzeće zahtijeva plaćanje i pored toga što njihovu ponudu niste prihvatili pismenim putem, možete prigovoriti uz obrazloženje da ugovor nije ni zaključen.

Dobili ste nenaručenu robu

U nedostatku ugovora zaključenog između vas i preduzeća, niste dužni vratiti eventualnu robu isporučenu od strane preduzeća. Ukoliko preduzeće želi nazad svoju robu ili vi ne želite takvu robu zadržati, imate pravo tražiti da vam preduzeće naknadi troškove povrata aktelne robe.

Dobili ste više faktura, opomene ili inkaso nalog

I pored toga što ste osporili fakturu, može se desiti da preduzeće ne odustaje od svog potraživanja pa nastavlja sa slanjem faktura, opomena, a može se obratiti i inkaso preduzeću.

Dobili ste nove fakture

Ukoliko ste dobili fakture različite od onih koje ste već ranije osporili, trebate se ponovo pismenim putem obratiti preduzeću radi njihovog osporavanja.

Dobili ste opomene u vezi ranije osporenih faktura

Ukoliko dobijete opomenu za plaćanje u vezi već ranije osporene fakture, niste dužni osporavati takvu opomenu. Osporavanjem prvobitne fakture, dali ste već do znanja da nemate namjeru platiti.

Dobili ste inkaso nalog

Preduzeće će se ponekad obratiti inkaso preduzeću u cilju naplate svog potraživanja. Inkaso nalog ne znači da ste se našli ili da ćete se naći na listi neurednih platiša. Inkaso nalog možete osporavati baš kao i svaku običnu fakturu, ali je nužno da vaš prigovor dostavite i inkaso preduzeću koje vam je dostavilo nalog. Važno je da vaš prigovor obrazložite. Ne zaboravite da potraživanje osporite pismenim putem, na primjer, elektronskom poštom.

Preduzeće se obratilo Organu za prinudna izvršenja (Kronofogden)

U cilju naplate svog potraživanja, preduzeće se može obratiti Organu za prinudna izvršenja i tražiti izdavanje takozvanog platnog naloga. Vi, međutim, i u toj fazi imate pravo osporavati neosnovano potraživanje.

Ukoliko se preduzeće obratilo Organu za prinudna izvršenja, tada ćete od ovog Organa dobiti jedno pismeno. Ovo pismeno sadrži uputu o tome kako i u kom roku možete osporiti neosnovano potraživanje.

Ukoliko Organu za prinudna izvršenja u ostavljenom roku istaknete prigovor neosnovanosti potraživanja, nećete biti registrovani kao neuredni platiša. Organ za prinudna izvršenja će donijeti odluku tek u slučaju da ništa ne preduzmete, dakle ne platite ili ne istaknete prigovor neosnovanosti potraživanja. Organ za prinudna izvršenja vas ovom odlukom obvezuje na plaćanje potraživanja preduzeća. U toj fazi dobijate negativan poen kao neuredni platiša, što ima za posljedicu da preduzeća o davanju informacija o kreditnoj sposobnosti registruju da ste kasnili s plaćanjem duga.

Ukoliko zahtjev Organa za prinudna izvršenja osporite, preduzeće će se morati obratiti sudu, koji će onda odlučiti da li je njihovo potraživanje osnovano ili nije.

Vi i preduzeće ne možete postići sporazum

Ukoliko vam je potreban savjet, možete se obratiti službi ”Halo potrošači” (Hallå konsument). To je državna informativna služba koja vas može upoznati s vašim pravima i raspoloživim mogućnostima u daljem postupku. U našoj ulozi savjetodavca mi smo neutralni, što znači da se ne možemo izjašnjavati o pojedinačnim slučajevima, rješavati sporove niti kontaktirati preduzeće u vaše ime.

Kontakt podaci Hallå konsument-a

U slučaju spora s preduzećem možete, radi rješavanja aktuelnog spora, u dosta slučajeva podnijeti prijavu Javnom savjetu za reklamacije [Allmänna reklamationsnämnden (ARN)]. ARN se, međutim, neće upustiti u rješavanje spora, ukoliko je predmet bio ili će biti ustupljen Organu za prinudna izvršenja ili sudu.

Više informacija o podnošenju prijave naći ćete na ARN-ovoj web stranici

Bestrida felaktig faktura

Om du får en felaktig faktura kan du bestrida den, det vill säga protestera mot den. Börja alltid med att kontakta företaget för att påpeka vad du tycker är fel. 

Kontakta företaget skriftligen 

Börja med att kontakta företaget för att påpeka vad som har blivit fel. Ta helst kontakt skriftligen, till exempel via mejl. Ibland beror fel på misstag som enkelt kan klaras upp genom att du påpekar felet för företaget. 

Om företaget inte går med på att rätta det som du tycker är felaktigt kan du bestrida fakturan eller den del av fakturan som är felaktig. 

Så bestrider du

Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer att betala. Det är viktigt att du talar om varför du tycker att fakturan är felaktig, till exempel att summan inte motsvarar det ni har kommit överens om. 

Kontrollera hur stor del av fakturan som är fel

Tänk på att kontrollera om hela fakturan är felaktig eller bara en del av den. Grundprincipen är att du ska betala för den del som är korrekt. Ibland behöver du alltså meddela företaget att du till exempel kommer att betala hälften av fakturans belopp, men att du bestrider det resterande beloppet. 

Bestrid skriftligen

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så att du kan bevisa att du har protesterat. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du ett brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan. Kom ihåg att fota brevet eller ta en kopia på ditt bestridande.

I meddelandet till företaget behöver du ange nummer, belopp och datum på fakturan som du anser är felaktig.  

Efter att du har bestridit

Företaget behöver inte besvara eller godkänna ditt bestridande för att det ska gälla. Om företaget trots ditt bestridande tycker att de har rätt till betalning är det upp till företaget att driva ärendet vidare. Efter att du har skickat ditt bestridande kan du alltså vänta för att se hur företaget agerar. Om företaget inte skickar fler krav behöver du inte göra något mer. 

Om företaget påstår att du har tackat ja till ett erbjudande

Om företaget påstår att du har tackat ja till ett erbjudande eller gjort en beställning är det upp till företaget att kunna bevisa det. Du kan be företaget att visa underlag som bevisar att du har ingått ett avtal med företaget. 

Ringde företaget upp dig?

För telefonförsäljning krävs det enligt lag att företaget får ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Det gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. Om du på eget initiativ ringer upp ett företag för att köpa något finns inget skriftlighetskrav. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till?

Ett skriftligt godkännande kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel: 

  • skriva under ett papper du får hemskickat 

  • godkänna elektroniskt via e-post eller sms 

  • godkänna via bank-ID 

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet.  

Bestrid om du inte har godkänt skriftligen

Om företaget kräver betalning från dig trots att du inte har godkänt erbjudandet skriftligen, kan du protestera och hänvisa till att det inte finns något avtal. 

Om du har fått varor som du inte har beställt

Så länge det inte finns ett avtal mellan dig och företaget har du ingen skyldighet att skicka tillbaka eventuella varor som företaget har skickat till dig. Om företaget vill ha tillbaka varorna eller om du inte vill ha kvar varorna hos dig kan du kräva att företaget står för kostnaden för att skicka tillbaka varorna. 

Om du får fler fakturor, påminnelser eller inkassokrav

Trots att du bestrider fakturan kan det hända att företaget står fast vid sitt krav och skickar nya fakturor, påminnelser eller vänder sig till ett inkassobolag. 

Om du får nya fakturor

Om du får fakturor som gäller något annat än de fakturor du tidigare har protesterat mot, behöver du återigen kontakta företaget skriftligen för att bestrida.  

Om du får påminnelser på fakturor du har bestridit

Om du får en påminnelse på en faktura som du redan har bestridit behöver du inte bestrida påminnelsen. Genom att bestrida ursprungsfakturan har du redan förklarat att du inte kommer att betala. 

Om du får inkassokrav

I vissa fall vänder sig företag till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalningen. Att du får ett inkassokrav betyder inte att du har fått eller kommer att få en betalningsanmärkning. Du kan bestrida ett inkassokrav på samma sätt som du bestrider en vanlig faktura, men du behöver bestrida till inkassobolaget som har skickat kravet. Det är viktigt att du talar om varför du bestrider kravet. Tänk på att alltid bestrida skriftligen, till exempel via mejl. 

Om företaget vänder sig till Kronofogden

Ibland vänder sig företag till Kronofogden för att få hjälp med att kräva betalt, det vill säga ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande. Men du har fortfarande möjlighet att bestrida om kravet är felaktigt. 

Om företaget har vänt sig till Kronofogden kommer du att få ett brev från Kronofogden. I brevet står det vad du ska göra om du inte håller med om kravet, och hur lång tid du har på dig att svara. 

Om du inom svarstiden meddelar Kronofogden att kravet är felaktigt får du ingen betalningsanmärkning. Det är om du inte gör någonting, det vill säga varken betalar eller meddelar att kravet är felaktigt, som Kronofogden meddelar ett så kallat utslag (beslut). Det betyder att Kronofogden fastställer att du ska betala det som företaget kräver. I det läget får du en betalningsanmärkning, vilket betyder att kreditupplysningsföretagen gör en anteckning om att du inte har betalat skulden i tid. 

Om du bestrider kravet från Kronofogden behöver företaget vända sig till domstol för att få ett beslut över om de har rätt till betalning eller inte. 

Om du och företaget inte kommer överens

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kommer dock inte att pröva tvisten om ärendet har blivit eller blir överlämnat till Kronofogden eller domstol. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Fäll ihop