Isporuka usluge kasni

Sen leverans av tjänst - Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Preduzeće je dužno izvršiti uslugu u obećanom ili dogovorenom roku. U nedostatku ponuđenog roka, usluga će biti izvršena u razložnom roku, s obzirom na vrstu usluge.

Ovaj tekst je preveden sa švedskog jezika. Tekst i izgled stranice mogu izgledati drugačije u odnosu na original Proizvodi na .

Usluge regulisane Zakonom o zaštiti korisnika usluga (Konsumenttjänstlagen)

Ova informacija odnosi se na usluge regulisane Zakonom o zaštiti korisnika usluga. Zakon reguliše:

 • Radove na pokretnim stvarima. Primjerice, popravak automobila ili televizora.

 • Radove na nepokretnoj imovini, na zgradama ili drugim objektima na zemljištu ili u vodi ili drugim nepokretnim stvarima. Primjerice, renoviranje kuće ili farbanje/krečenje.

 • Pohranjivanje/skladištenje pokretnih stvari, primjerice, skladištenje namještaja ili čamca.

Zakon se ne primjenjuje na tretman životinja ili čovjeka, na primjer frizerske ili veterinarske usluge. Ne primjenjuje se ni na transportne naloge, na primjer, prijevoz namještaja.

Kada neka usluga kasni?

 • Po Zakonu o zaštiti korisnika usluga, usluga kasni u nekoj od sljedećih situacija:

 • Kada usluga nije izvršena u obećanom ili dogovorenom roku.

 • Rok izvršenja usluge nije ponuđen, a usluga nije izvršena u razumnom roku, s obzirom na obim i prirodu usluge.

Šta možete zahtijevati od preduzeća?

Problematika vaših zahtjeva prema preduzeću uređena je Zakonom o zaštiti korisnika usluga (Konsumenttjänstlagen).

Preduzeće je dužno izvršiti uslugu

Vaše je pravo zahtijevati da se preduzeće drži svoje ugovorne obaveze i završi posao. Istovremeno možete tražiti naknadu troškova koje ste imali zbog zakašnjenja i uskratiti plaćanje. Isto važi i kada izvršenje usluge nije započeto u dogovorenom roku.

Raskid zbog zakašnjenja od odlučujućeg značaja

Pod raskidom ugovora podrazumijeva se prekid radova, usljed čega se oslobađate obaveze plaćanja usluge, kao što se i preduzeće oslobađa obaveze završetka radova. Da biste mogli zahtijevati raskid ugovora, zakašnjenje za vas mora imati veliki, ili kako to stoji u zakonu, bitan značaj. Primjerice, zakašnjenje može značajno uticati na vašu svakodnevnicu. Teret dokazivanja ili argumentacije zašto vam je zakašnjenje od bitne važnosti, leži na vama.

Pravo na otkaz

Osim raskida, otkaz je još jedan od načina za odustanak od ugovora. Sve dok usluga nije izvršena, otkaz je pravo koje vam pripada po Zakonu o zaštiti korisnika usluga. To može biti alternativa kada zakašnjenje nije od bitnog značaja, a vi biste se ipak željeli riješiti ugovora.

Važno je znati da ste u slučaju otkaza, dužni, pored ostalog, platiti već izvedene radove, kao i radove koji se i pored otkaza, moraju izvršiti. Preduzeće može imati pravo na naknadu na izgubljenu dobit, kada nisu bili u mogućnosti osigurati neki drugi posao. Međutim, teret dokazivanja da je posao izvršen prije otkaza, leži na preduzeću.

Čak i u slučajevima kada preduzeće unaprijed utvrdi naknadu za slučaj otkaza, teret dokazivanja da je posao izvršen i da je naknada srazmjerna izvršenom poslu, leži na preduzeću.

Pravo uskratiti plaćanje

Kada preduzeće ne započne ili ne dovrši radove na vrijeme, imate pravo, a u svrhu osiguranja, djelimično ili u cijelosti, uskratiti plaćanje. To bi bila neka vrsta pritiska na preduzeće, a i vašeg osiguranja.

Dio cijene koji uskraćujete treba da je proporcionalan nedovršenom poslu. To, u principu, znači da možete uskratiti plaćanje onolikog iznosa, koliko bi bilo potrebno za pokriće troškova uzrokovanih angažovanjem nekog drugog preduzeća za dovršenje posla.

Važno je da u pismenoj formi obavijestite preduzeće da uskraćujete plaćanje i zbog čega. To možete učiniti, na primjer, mejlom.

Naknada zbog kašnjenja

Preduzeće je dužno snositi eventualne troškove prouzrokovane kašnjenjem u izvođenju radova.

Evo par primjera:

 • Izgubljena zarada, kada ste bili prinuđeni izostati s posla da biste mogli dočekati preduzeće.

 • Naknada nekom drugom preduzeću koje je prinuđeno čekati sa svojim poslom jer aktuelna usluga kasni (može, na primjer, biti aktuelno kada se radi o većim poslovima na kojima je angažovano više preduzeća).

Imajte na umu da možete zahtijevati naknadu samo stvarnih troškova, ali ne i naknadu zbog neugodnosti ili vremena utrošenog na reklamaciju. Dužni ste obezbijediti pismene dokaze, na primjer fakture i račune, razložnih troškova koji su u uzročno-posljedičnoj vezi s aktuelnim nedostacima.

Kontaktirajte preduzeće pismenim putem i zahtijevajte završetak radova

Kontaktirajte preduzeće pismenim putem, na primjer, mejlom ili SMS-porukom, i zahtjevajte završetak radova. Navedite kada je posao trebao biti završen (kada ste dogovorili konkretan datum isporuke) i zašto je bitno da se posao što prije okonča. Možete također tražiti da se navede krajnji datum završetka radova. Raskid ugovora možete zahtijevati samo u slučaju da vam je zakašnjenje od bitnog značaja.

Raskid ugovora

Kada želite raskinuti ugovor, važno ja da preduzeće kontaktirate pismenim putem, na primjer, mejlom ili SMS-porukom. Navedite da ugovor želite raskinuti zbog kašnjenja i zašto vam je to toliko bitno. Ukoliko ste za posao već platiti, a ugovor želite raskinuti u cijelosti, možete istovremeno zahtijevati povrat novca.

Djelimični raskid ugovora

Ponekad je situacija takva da zahtijeva samo djelimični raskid ugovora, na primjer, kada imate koristi od već urađenog posla. Tada ćete platiti iznos srazmjeran tom dijelu ugovorenog posla.

Ne slažete se s preduzećem

Ukoliko vam je potreban savjet, možete se obratiti službi ”Halo potrošači” (Hallå konsument). To je nacionalna informativna služba koja vas može upoznati s vašim pravima i raspoloživim mogućnostima u daljem postupku. Mi smo u našoj ulozi savjetodavca neutralni, što znači da se ne možemo izjašnjavati o pojedinačnim slučajevima, rješavati sporove niti u vaše ime kontaktirati preduzeće.

Kontakt podaci Hallå konsument-a

U slučaju spora s preduzećem možete, radi rješavanja aktuelnog spora, u dosta slučajeva besplatno podnijeti prijavu Javnom savjetu za reklamacije [Allmänna reklamationsnämnden (ARN)].

Više informacija o podnošenju prijave naći ćete na ARN-ovoj web stranici

Da biste ARN-u mogli podnijeti prijavu, morate imati dokaz da je preduzeće u cijelosti ili djelimično odbilo vaš zahtjev ili da se o vašem zahtjevu nije ni očitovalo.

Sen leverans av tjänst 

Företaget ska slutföra tjänsten inom den tid som företaget har utlovat eller som ni har kommit överens om. Om det inte finns någon utlovad tid ska tjänsten vara slutförd inom rimlig tid med tanke på vilken typ av tjänst det är.

Tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen 

Den här informationen gäller för tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för: 

 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. 

 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. 

 • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. 

 Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor, till exempel frisörtjänster eller veterinärtjänster. Den gäller heller inte vid transportuppdrag, till exempel möbelflyttning. 

När räknas en tjänst som försenad? 

Enligt konsumenttjänstlagen räknas en tjänst som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som har utlovats eller som ni har kommit överens om 

 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva. 

Företaget ska slutföra tjänsten 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte har blivit påbörjad inom den överenskomna tiden. 

Hävning vid försening av stor betydelse 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. 

Rätt till avbeställning 

Utöver hävning är avbeställning ett annat sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

Det är viktigt att känna till att du vid en avbeställning är skyldig att bland annat betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb. Däremot är det upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. 

Även i de fall när företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till det arbetet.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om företaget inte har påbörjat eller slutfört tjänsten inom rätt tid har du rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. 

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl.  

Ersättning på grund av förseningen 

 Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara: 

 • Inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget 

 • Ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade) 

Enligt lag är det faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Skriv till företaget och kräv att arbetet slutförs 

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle ha varit klart (om du har fått ett utlovat leveransdatum), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart. Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet.  

Om du ska häva avtalet 

När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Har du betalat för arbetet och tycker att avtalet ska hävas i sin helhet kan du samtidigt begära att företaget betalar tillbaka. 

Ibland hävs bara en del av avtalet 

I vissa situationer kan det vara så att endast en del av avtalet hävs, till exempel om du kan ha nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop