Hallå konsument (Halo potrošači)

Om Hallå Konsument - Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Hallå konsument je nacionalna informativna služba koja djeluje pod okriljem Zavoda za zaštitu potrošača (Konsumentverket). Možete nam se obratiti s pitanjima koja se tiču zaštite potrošača kod kupovine proizvoda i usluga, reklamacija i održive potrošnje. Hallå konsument vas vodi i do ECC Švedska, koji vam mogu pomoći savjetima u predmetima s međunarodnim elementom.

Ovaj tekst je preveden sa švedskog jezika. Tekst i izgled stranice mogu izgledati drugačije u odnosu na original Proizvodi na .

Naši kontakt podaci

Savjetovalište je dostupno radnim danom i naša pomoć je besplatna. Na vaša pitanja odgovaramo na švedskom i engleskom jeziku. Kontakt sa nama možete uspostaviti:

 • Telefonom: 0771 – 525 525 (0046771 525 525, ako nas zovete iz inozemstva)

 • Putem e-pošte: info@hallakonsument.se

 • Putem Chata

Vaša pitanja možete postaviti i na našem kontakt forumu ”Frågor och svar” (”Pitanja i odgovori”).

Savjetnici Hallå konsument-a su kompetentni da:

 • Odgovore na pitanja o kupovini proizvoda i usluga, reklamacijama i propisima kojima je tematika potrošnje regulisana.

 • Daju informacije i upute prije namjeravane kupovine, kao i kupovini u kontekstu održivog razvoja s fokusom na zaštitu okoliša.

 • Vam dalje pomognu da stupite u kontakt sa savjetnicima ECC-a Švedska, ukoliko imate pitanja ili problema u predmetima kupovine s međunarodnim elementom.

 • Da vam olakšaju uspostavljanje kontakta sa stručnjacima drugih organa i ustanova, ureda za potrošače i općinskih savjetovališta za potrošače.

Savjetnici Hallå konsument-a nisu ovlašteni:

 • Kontaktirati preduzeća, prihvatiti ulogu punomoćnika ili posrednika između vas i preduzeća s kojim se ne slažete.

 • Razmatrati vaš slučaj, kontrolisati isprave ili tumačiti ugovore.

 • Pomoći u rješavanju školskih zadaća

 • Sastavljati prijave Javnom savjetu za reklamacije (ARN) ili tužbe sudovima.

ECC Švedska– savjeti kod kupovine s međunarodnim elementom

Kada imate prebivalište u Švedskoj, a preduzeće s kojim ste u sporu je registrovano u nekoj drugoj državi članici EU, Norveškoj, Islandu ili Velikoj Britaniji, možete dobiti besplatne savjete i posredovanje preko ECC Švedska, kako biste pokušali riješiti svoj problem. ECC Švedska je dio asocijacije ureda za potrošačka pitanja unutar EU, Norveške, Islanda ili Velike Britanije. EEC Švedska može ponekad sarađivati s nekim drugim sestrinskim uredom radi rješavanja nekog predmeta. ECC Švedska je dio Jedinice za pružanje informacija potrošačima (Enheten för konsumentupplysning) u okviru Zavoda za zaštitu potrošača i asocijacije European Consumer Centres Network. Ova djelatnost se djelimično finansira sredstvima Europske komisije.

Saradnja državnih organa i ustanova i ureda za potrošačka pitanja

Hallå konsument djeluje u okrilju Zavoda za zaštitu potrošača i sarađuje s više drugih državnih organa i ustanova i ureda za potrošačka pitanja.

Ovdje možete naći sve subjekte međusobne saradnje

Javne isprave

Sve isprave koje dostavite Hallå konsumentu, od tog trenutka smatraju se javnim ispravama i kao takve su dostupne javnosti i mogu biti predmet uvida od strane zainteresiranih osoba. Stoga razmislite koje podatke želite s nama podijeliti. Ne zaboravite da su nam potrebni vaši kontakt podaci, kako bismo vam mogli odgovoriti elektronskom ili običnom poštom.

Pomagala za međusobni kontakt

Posrednička usluga Videotelefonija (Bildtelefoni.net) omogućuje osobama koje se koriste švedskim znakovnim jezikom i osobama koje govore švedski jezik da komuniciraju telefonom.

Razgovor osoba koje čuju sa osobama koje koriste znakovni jezik, komunicirajte preko Bildtelefoni 


Teletal je telefonska usluga za sve one kojima je potrebna pomoć za telefonski razgovor. U razgovoru sudjeluje tumač koji vam pomaže. Telefonska podrška osobama sa govornim, glasovnim i jezičnim poteškoćama, zovite preko Teletal

Posrednička služba ”Tekst telefonija” (Texttelefoni.se) omogućuje osobama oštećenog sluha, gluhima, gluhonijemima i osobama s govornim poteškoćama, da upute i prihvate telefonski poziv putem tehnički potpomognutog tripartitnog razgovora. Ovom uslugom mogu se koristiti i osobe koje koriste Brajevo pismo.

Razgovori između običnih i tekst telefona, zovite preko Texttelefoni

Pomoć tumača

Kada vam treba tumač obratite se servisu za tumače ili zamolite nekog poznatog da vam prevodi. Mi vam možemo pomoći kada niste u mogućnosti osobno kontaktirati servis za tumače.

Nacionalni manjinski jezici

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti svoj jezik u komunikaciji s državnim organima i ustanovama.

Više informacija o vašim pravima možete naći na web stranici Odbora za jezik (Språkråd)

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till ECC Sverige som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via ECC Sverige vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Om du behöver tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop