Garancija

Garanti - Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Pod garancijom se podrazumijeva da vam proizvođač garantuje da će cijeli proizvod ili određene osobine proizvoda funkcionisati tokom cijelog garantnog roka. Ali ne zaboravite da uvijek imate zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Uvijek imate trogodišnji rok za reklamacije, pa i onda kada je garantni rok kraći.

Ovaj tekst je preveden sa švedskog jezika. Tekst i izgled stranice mogu izgledati drugačije u odnosu na original Proizvodi na .

Šta je to zapravo garancija?

Garancija je obećanje proizvođača da će kupljeni proizvod funkcionisati jedno izvjesno vrijeme. Proizvođač nije obavezan dati garanciju i slobodno utvrđuje pravila koja se imaju primjeniti na garanciju. Da biste u svojstvu kupca mogli upotrijebiti garanciju, dužni ste dokazati da proizvod ima neku grešku.

Proizvođač je dužan otkloniti grešku u skladu s pravilima važećim za garanciju. U garantnom roku važi presumpcija da su svi nedostaci na proizvodu koji potpadaju pod garanciju, izvorni nedostaci. Pod izvornim nedostatkom podrazumijeva se da je nedostatak postojao već u momentu kupovine proizvoda. Neki nedostatak ima svojstvo izvornog nedostatka i kada se manifestira kasnije. Ne smatraju se izvornim nedostacima oni nedostaci koji su, na primjer, posljedica lošeg održavanja, nepravilnog korištenja ili nezgode.

Pošto je u cijelom garantnom roku teret dokazivanja na proizvođaču, po osnovu garancije možete ostvariti veća prava od onih koja vam pripadaju na osnovu Zakona o zaštiti potrošača.

Proizvođač vas je dužan pismeno informisati o sadržaju garancije, na šta se sve odnosi, uslovima korištenja te da vaša zakonom predviđana prava nisu ograničena.

Kada dođe do kvara na proizvodu za koji važi garancija, ili ima neki drugi nedostatak, trebate se obratiti preduzeću od kojeg ste kupili taj proizvod. U garantnom roku imate pravo zahtijevati preduzimanje istih onih mjera na koje imate pravo po Zakonu o zaštiti potrošača. Kada je neki nedostatak na vašem proizvodu obuhvaćen grancijom, imate pravo na besplatnu popravku. Imate, također, i pravo na naknadu za dodatne troškove nastale zbog greške na proizvodu, kao na primjer troškove putovanja do preduzeća. Ukoliko vam preduzeće naplati neku mjeru koja je preduzeta po pravilima o garanciji, ovo preduzeće možete prijaviti Zavodu za zaštitu potrošača.

Podnesite prijavu putem web stranice Zavoda za zaštitu potrošača

Kada garancija ne važi

Proizvođač se može osloboditi obaveze primjene garancije samo ako uspije dokazati da ste vi odgovorni za aktuelni nedostatak na proizvodu. Vi ste odgovorni za nedostatak na proizvodu u slučaju nezgode koja se dogodila nakon što ste dobili proizvod, lošeg održavanja ili nepravilnog korištenja proizvoda, nebrige, nepoštivanja uputa za servisiranje ili kada je nedostatak posljedica normalne istrošenosti.

Garancija i pravo na reklamaciju su dvoije različite stvari koje se ponekad miješaju. Proizvođač nije obavezan dati garanciju, međutim, shodno Zakonu o zaštiti potrošača, uvijek imate pravo na trogodišnju reklamaciju. Pravo na reklamaciju neispravnog proizvoda, osigurano vam je po zakonu u trajanju od tri godine, bez obzira da li ste za vaš proizvod dobili garanciju. Ukoliko ste dobili garanciju sa garantnim rokom dužim od tri godine, imate pravo uložiti reklamaciju sve do isteka garantnog roka.

Kada, na primjer, na neki proizvod imate dvogodišnju garanciju, pa se taj proizvod pokvari istekom tog roka, možete koristiti svoje pravo na reklamaciju još godinu dana, pošto imate zakonom propisano pravo na reklamaciju u trajanju od tri godine, računajući od dana kupovine proizvoda.

Garanti

En garanti innebär att företaget garanterar att hela varan eller vissa egenskaper hos varan ska fungera under hela garantitiden. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare. 

Vad är garanti? 

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan. 

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de regler som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse. 

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen.

Så använder du din garanti 

Företaget ska ge dig skriftlig information om vad garantin innehåller, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas. 

Om en vara du har garanti på går sönder, eller är felaktig på något annat sätt, ska du vända dig till företaget du har köpt varan av. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt konsumentköplagen. 

Om ett fel på din vara omfattas av garantin ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

När garantin inte gäller 

För att företaget ska slippa stå för garantin måste det bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan. Du är till exempel ansvarig för fel på varan om - det har skett en olycka efter att du har fått varan - du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt - du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar - felet beror på normalt slitage. 

Skillnaden på garanti och reklamationsrätt 

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Garanti är frivilligt för ett företag att lämna men du har alltid reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i tre år. Rätten att reklamera en felaktig vara enligt lagen finns alltså i tre års tid, vare sig du har garanti på din vara eller inte. Om du har en garanti som är längre än tre år kan du reklamera varan under hela garantitiden. 

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och din vara går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till eftersom du har lagstadgad reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet.

Fäll ihop