Automobil je pokvaren ili ne radi kako treba

Bilen är trasig eller fungerar dåligt - Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Kada kupujete automobil od preduzeća, imate pravo na reklamaciju u slučaju eventualnih nedostataka. To važi kako za nove, tako i za rabljene automobile i bez obzira da li ste dobili garanciju ili niste.

Ovaj tekst je preveden sa švedskog jezika. Tekst i izgled stranice mogu izgledati drugačije u odnosu na original Proizvodi na .

Trogodišnji rok za reklamaciju zbog nedostatka

Kada u svojstvu fizičke osobe kupujete automobil od nekog preduzeća, imate, u smislu Zakona o zaštiti potrošača, pravo na reklamaciju zbog takozvanih prvobitnih nedostataka u roku od tri godine od dana kupovine. Prvobitni nedostaci su oni nedostaci koji su postojali već u vrijeme kupovine automobila, iako se ponekad mogu manifestirati nešto kasnije. Ova pravila važe kako za rabljene, tako i za potpuno nove automobile i bez obzirada li ste dobili garanciju ili niste. Prateća garancija može, međutim, predviđati duži rok za reklamaciju zbog postojećih neostataka.

Uložite prigovor u roku od dva mjeseca

Važno je da reklamaciju zbog nedostataka uložite u roku od dva mjeseca od dana kada ste uočili ili trebali uočiti nedostatak, kako bi vaši zahtjevi prema prodavcu automobila bili osigurani. Ukoliko biste to učinili kasnije, postoji rizik da možete izgubiti pravo isticanja bilo kakvih zahtjeva prema preduzeću.

Vaša prava zavise od starosti i stanja automobila

Zahtjevi koje možete isticati prema prodavcu automobila, zavise od stanja u kojem se automobil nalazi, to jest starosti, cijene, pređene kilometraže i očekivanog životnog vijeka. Kupujete li, na primjer, stariji automobil, mogu postojati nedostaci koji se normalni s obzirom na stanje automobila. Od prodavca ne možete zahtijevati otklanjanje ovakvih nedostataka. Međutim, prigovor je opravdan ukoliko se automobil nalazi u stanju lošijem od onog koji se može očekivati s obzirom na starost, cijenu, pređenu kilometražu i očekivani životni vijek automobila.

Ono na šta uvijek možete računati je da je automobil u vrijeme kupovine siguran u saobraćaju, osim ako vas prodavac automobila, na primjer, nije upozorio da se radi o automobilu koji nije u voznom stanju pa ga je iz auto-firme nužno šlepati.

Koje zahtjeve možete postaviti prema prodavcu automobila?

Problematika vaših zahtjeva prema prodavcu automobila uređena je Zakonom o zaštiti potrošača.

Broj jedan: prodavac automobila je dužan otkloniti nedostatak

Vaše je prvenstveno pravo zahtijevati da prodavac automobila o svom trošku popravi automobil ili da vam u zamjenu preda neki drugi jednakovrijedan automobil. Kod kupovine rabljenih automobila, prodavac automobila obično nudi popravak, jer je to najčešće jeftinije i jednostavnije od predaje nekog drugog jednakovrijednog automobuila. Iako biste vi radije željeli vratili automobil i dobiti svoj novac nazad, prodavac automobila ima najčešće pravo da izabere otklanjanje nedostatka.

Da bi se prodavac automobila mogao koristiti pravom izbora i ponuditi otklanjanje nedostataka, uslov je da se popravak može izvršiti u razložnom roku o njegovom trošku.

Broj dva: smanjenje kupoprodajne cijene

Smanjenje cijene treba biti srazmjerno prirodi nedostatka, uzimajući, na primjer, u obzir trošak otklanjanja nedostatka kod nekog drugog preduzeća.

Broj tri: raskid kupoprodajnog ugovora

Pod raskidom kupoprodajnog ugovora podrazumijeva se da se kupovina poništava, što znači da imate pravo vratiti automobil i svoj novac dobiti nazad.

Pravo na raskid kupoprodajnog ugovora pripada vam samo u slučaju da se radi o ozbiljnim i esencijalnim nedostacima, ili da prodavac ni nakon više pokušaja te nedostatke nije uspio otkloniti.

Vrijeme popravke i broj pokušaja

Prodavac automobila je po zakonu dužan otkloniti nedostatke u razložnom roku. Šta se smatra razložnim rokom, cijeni se od slučaja do slučaja i zavisi, pored ostalog, od vrste i prirode nedostatka i vaše potrebe za ispravnim automobilom. Ukoliko vam se nudi drugi automobil na posudbu, i duže vrijeme za otklanjanje nedostataka može biti prihvatljivo.

Prodavac automobila ima, u pravilu, pravo na dva pokušaja za otklanjanje istog nedostatka. Ukoliko se isti nedostatak ponovi i treći put, imate pravo odbiti dalje pokušaje popravke i umjesto toga tražiti raskid kupoprodajnog ugovora. Ukoliko se sa prodavcem automobila razilazite u mišljenju, trebate osigurati dokaz da se radi o istom, ranijem nedostatku.

Posuđeni automobil i naknada troškova

Kada vam je za vrijeme trajanja popravke potreban automobil, prodavac automobila bi vam trebao posuditi drugi automobil. Ukoliko vam nisu u stanju ponuditi drugi automobil, možete imati pravo na naknadu troškova, primjerice, korištenja javnog prevoza ili najma automobila. Imajte na umu da trebate voditi računa da dodatni troškovi budu što manji.

Ne smije se desiti da zbog nedostatka na automobilu budete izloženi dodatnim troškovima. Prodavac automobila je obavezan snositi troškove otklanjanja nedostataka, kao i druge eventualne troškove. Troškovi koji mogu nastati u vezi s uočenim nedostatkom na automobilu mogu, na primjer, biti

  • Troškovi posjete prodavcu automobila ili radionici

  • Troškovi šlepanja

  • Troškovi alternativnog prijevoza, na primjer autobusom ili vozom

  • Trošak ponovljenog tehničkog pregleda ili trošak dijagnosticiranja nedostatka

Ne pripada vam pravo na naknadu za trud ili vrijeme uloženo za podnošenje prigovora. Trebate moći predočiti dokumetaciju, na primjer račune ili fakture, kao dokaz nastalih troškova. Ovi troškovi moraju biti razložni i direktno vezani za aktuelni nedostatak.

Uložite prigovor prodavcu automobila

Važno je da nakon uočavanja nedostatka što prije kontaktirate prodavca automobila, kako bi imali priliku da ispitaju i otklone nedostatak. Trebate se uvijek obratiti onom prodavcu automobila od kojeg ste kupili automobil. Prodavac automobila će najčešće morati pregledati automobil, kako bi mogao znati šta treba preduzeti. Također može biti nejasno šta je uzrok uočenog nedostatka.

Uijek je poželjno osigurati pismeni materijal, na primjer, mejl ili sms, kojima možete dokazati da ste kontaktirali prodavca automobila u svrhu isticanja prigovora. Time se, također, može jednostavno dokazati i vrijeme isticanja prigovora.

Vi i preduzeće ne možete postići sporazum

Ukoliko vam je potreban savjet, možete se obratiti službi ”Halo potrošači” (Hallå konsument). To je državna informativna služba koja vas može upoznati s vašim pravima i raspoloživim mogućnostima u daljem postupku. U našoj ulozi savjetodavca mi smo neutralni, što znači da se ne možemo izjašnjavati o pojedinačnim slučajevima, rješavati sporove niti kontaktirati preduzeće u vaše ime.

Kontakt podaci Hallå konsument-a

U slučaju spora s preduzećem možete, radi rješavanja aktuelnog spora, u dosta slučajeva podnijeti prijavu Javnom savjetu za reklamacije [Allmänna reklamationsnämnden (ARN)]. Imajte na umu da vam, prije nego biste se obratili ARN-u, može dobro doći i mišljenje neutralnog aktera, kao dokaz uočenog nedostatka.

Više informacija o podnošenju prijave naći ćete na ARN-ovoj web stranici

Da biste ARN-u mogli podnijeti prijavu, morate imati dokaz da je preduzeće u cijelosti ili djelimično odbilo vaš zahtjev ili da se o vašem zahtjevu nikako nije očitovalo.

Bilen är trasig eller fungerar dåligt

När du köper en bil av ett företag har du rätt att klaga på eventuella fel. Det gäller oavsett om bilen är ny eller begagnad och om du har fått en garanti eller inte. 

Tre år på dig att klaga på fel 

När du som privatperson köper en bil av ett företag har du enligt konsumentköplagen rätt att klaga på så kallade ursprungliga fel i upp till tre år från köpet. Ursprungliga fel är fel som fanns där redan när du köpte bilen, även om de i vissa fall visar sig en tid senare. Reglerna gäller både för begagnade och helt nya bilar och oavsett om du har fått en garanti eller inte. En medföljande garanti kan dock utöka tiden du har på dig att klaga på fel.  

Klaga inom två månader 

Det är viktigt att du klagar på felet inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet, för att vara säker på att du kan ställa krav till bilhandlaren. Väntar du längre än så kan du förlora din rätt att kräva något av företaget. 

Bilens ålder och skick påverkar dina rättigheter 

Bilens skick, det vill säga ålder, pris, körsträcka och förväntad livslängd, påverkar kraven du kan ställa till bilhandlaren. Köper du till exempel en äldre bil kan det finnas brister som är normala med tanke på bilens skick. Den typen av fel kan du inte kräva att bilhandlaren ska åtgärda. Men om bilen är i sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig med tanke på ålder, pris, körsträcka och förväntad livslängd kan du klaga.  

Du ska alltid kunna räkna med att bilen är trafiksäker när du köper den, om inte bilhandlaren till exempel har upplyst dig om att bilen är ett reparationsobjekt och behöver bogseras från bilfirman.  

Vad kan du kräva av bilhandlaren? 

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot bilhandlaren. 

I första hand: att bilhandlaren reparerar felet 

Du kan i första hand kräva att bilhandlaren kostnadsfritt reparerar bilen eller ger dig en annan, likvärdig bil. Har du köpt en begagnad bil brukar bilhandlaren föreslå en reparation, eftersom det oftast är billigare och enklare än att ge dig en annan bil som är likvärdig. Även om du hellre vill lämna tillbaka bilen och få dina pengar tillbaka har bilhandlaren oftast rätt att försöka reparera felet. 

För att bilhandlaren ska ha rätt att reparera bilen krävs det att de kan göra reparationen inom rimlig tid och utan kostnad för dig.  

I andra hand: att du får ett prisavdrag 

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.  

I tredje hand: att du får häva köpet 

En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att du lämnar tillbaka bilen och får dina pengar tillbaka. För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av stor betydelse, alternativt att bilhandlaren har försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckas. 

Reparationstid och antal reparationsförsök 

Enligt lag ska bilhandlaren reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få bilen lagad. Om du har blivit erbjuden en lånebil kan en längre reparationstid vara okej. 

Normalt sett har bilhandlaren två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs. Om du och bilhandlaren inte kommer överens behöver du ha bevis på att det rör sig om samma fel som tidigare.  

Lånebil och ersättning för kostnader 

Om du måste ha en bil under reparationstiden bör bilhandlaren erbjuda dig en lånebil. Kan de inte erbjuda en lånebil kan du ha rätt till ersättning för att exempelvis åka kollektivt eller att hyra en bil. Tänk på att det är ditt ansvar att begränsa kostnaderna som uppstår.  

Att bilen är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig – det är bilhandlaren som ska stå för kostnaden att åtgärda felet samt eventuella merkostnader. Exempel på kostnader som kan uppstå i samband med fel är: 

  • Kostnader för att du har tvingats köra till bilhandlaren eller verkstad  

  • Kostnad för bärgning 

  • Kostnader för alternativ transport, till exempel buss eller tåg 

  • Ombesiktningskostnad eller felsökningsavgift 

Du kan inte få ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på att klaga på felet. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Kontakta bilhandlaren för att klaga 

Efter att du har upptäckt ett fel är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar bilhandlaren för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Du ska alltid vända dig till bilhandlaren som du köpte bilen av. Det är vanligt att bilhandlaren behöver undersöka bilen för att kunna ta ställning till vad som behöver göras. Det kanske inte heller är tydligt vad som har orsakat felet. 

Det är alltid bra att ha skriftligt underlag, till exempel mejl eller sms, som visar att du har kontaktat bilhandlaren för att klaga. Då är det också enkelt att bevisa när du har klagat.  

Om du och bilhandlaren inte kommer överens 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Tänk på att det kan vara bra att få ett utlåtande från en tredje part som kan intyga vad som är fel innan du vänder dig till ARN.  

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats 

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls. 

Fäll ihop